ვინ არიან რუნები და რა წარმატება შეიძლება მოგვიტანონ ცხოვრებაში?..

ფუთარქი და ტერმინები

ძველსკანდინავიური და ძველინგლისური run, ძველისლანდიური runar და ძველგერმანული runa ერთმანეთთან დაკავშირებულია გერმანული ფუძით ru და გოთური runa-თი, რომელიც ნიშნავს „საიდუმლოს“, აგრეთვე ძველგერმანული runen-ით (თანამედ. raunen), რომელიც აღნიშნავდა „უჩუმრად ჩურჩულს“. ამგვარი სახელწოდება, როგორც ჩანს, გამოწვეულია იმით, რომ ძველი გერმანელები რუნებს მისტიკურ თვისებებს მიაწერდნენ.

სკანდინავიური მითოლოგიის მიხედვით, რუნები იხილა ოდინმა, მას შემდეგ, რაც მან საკუთარი თავი შუბით განგმირა და ცხრა დღისა და ღამის განმავლობაში ეკიდა მსოფლიო ხეზე საჭმლისა და სასმლის გარეშე, საბოლოოდ კი ბაბუამისის, ბელტორნის, წმინდა (შამანური) თაფლით წყურვილი მოიკლა. ამის შემდეგ ოდინს რუნები ჩაესმა და ისინი შუბის გამოყენებით საკუთარი სისხლით გამოსახა ხეზე.

რუნული ანბანის მთავარ განმასხვავებელ თავისებურებას წარმოადგენს ასოების წყობა, პირობითად მას უწოდებენ ფუთარქს (fuþark) — პირველი ექვსი ასოს მიხედვით.[7][8] ამგვარი ანბანური წყობა არ გვხვდება არცერთ სხვა დამწერლობაში.[3] ანბანი იყოფოდა სამ ჯგუფად (ისლ. Ættir — ეტირი, ნორვ. Ætt — ატი), თითოეულში 8 რუნით. პირველ ეტირში შედიოდა რუნები f, u, þ, a, r, k, g, w. მეორეში — h, n, i, j, é (ih-wh), p, R (z), s. მესამე ეტირი მოიცავდა რუნებს t, b, e, m, l, ŋ, d, o.[1][3][4]

თითოეულ რუნას ჰქონდა საკუთარი სახელწოდება. რუნების თავდაპირველი სახელწოდებები არ არის შემორჩენილი, მაგრამ მათი სავარაუდო სახელწოდებები აღდგენილია უფრო გვიანდელი ანბანის რუნების სახელწოდებებიდან:

 

რუნა სახელწოდება თარგმანი ტრანსკრიფცია
1 ეტირი:
f Fehu „საქონელი, ქონება“ f, v
u Uruz „დომბა“ u
th, þ Þurisaz „ეკალი, ეშმაკი“ þ
a Ansuz „ღმერთი“ a
r Raidu „გზა“ r
k Kauna „ჩირაღდანი“ k
g Gebu „ძღვენი“ g, γ
w Wunju „სიხარული“ w
2 ეტირი:
h Hagalaz „სეტყვა“ h
n Naudiz „საჭიროება“ n
i Isaz „ყინული“ i
j Jara „წელიწადი, მოსავალი“ j
ï, ei Iwaz „ურთხელი“ é (ih-wh)
p Perþu „მეხსიერების საწყობი“ p
R Algiz „ცხენ-ირემი“ -R (-z)
s ან s Sowilu „მზე“ s
3 ეტირი:
t Tiwaz „ტური“ t
b Berkana „არყის ხე“ b
e Ehwaz „ცხენი“ e
m Mannaz „ადამიანი“ m
l Laguz „ტბა“ l
ŋ Iŋwaz „ინგვი“ ŋ
d Dagaz „დღე“ d, ð
o Oþila „მემკვიდრეობა“ o

დამწერლობის მიმართულება — მარცხნიდან მარჯვნივ, მაგრამ ადრეულ წარწერებში გვხდება ბუსტროფედონი.[3] ამგვარად, ქალაქ კოველის შუბზე წარწერა თავდაპირველად იკითხება მარჯვნიდან მარცხნივ, ამავდროულად თვითონ რუნებიც შემოტრიალებულია საპირისპირო მხარეს, როგორც ჩრდილოეტრუსკული და ბერძნული ასოები ძველბერძნული დამწერლობის ადრეულ ძეგლებზე. სიტყვები ერთმანეთს გამოეყოფოდა წერტილის, ორწერტილის ან ჯვარედის მეშვეობით.[9]

მანტრების ძალა და ეფექტი

მანტრის ძალა

მანტრების ძალა და ეფექტი

მანტრის ძალა და გზა, მითითებული მანტრით.  უპანიშადებში ნათქვამია: „სათჰიასიიამ სათჰიამ“, ანუ „ჭეშმარიტების ჭეშმარიტება“. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რისთვის გვაქვს მოცემული ჩვენ სიცოცხლე და ჩვენ ის რას უნდა მიუძღვნათ, რომ შევასრულოთ ის, რაც დანიშნულია. ყოველ მანტრაში ეს გზა ნაჩვენებია თვით მანტრით. მანტრების წაკითხვისას ჩვენი წინაპრები უპირველეს ყოვლისა ზრუნავდნენ მანტრით მიწერილი სისუფთავის შენარჩუნებაზე, და მიდიოდნენ მასში მითითებული გზით. ისევე როგორც ერთფუძიანი სიტყვები ატ, ადიიათჰე, და ათჰ, შეესაბამებიან თვით საკვებს, მას, ვინც ჭამს და საკვების მიღებას, აღბეჭდავენ ჭამის პროცესს მთლიანად, ასევე მოქმედების ობიექტმა, თვით მოქმედებამ და მოქმედმა უნდა შეადგინოს ერთიანი მთელი – და მხოლოდ მაშინ თქვენი შრომა იქნება წმინდა.

მოსწავლეთათვის ეს იქნება გასაგები, თუ მივმართავთ ქვემდებარის, შემასმენლის და დამატების ანალოგიას. მხოლოდ ყველა სამის არსებობის და სწორი შეთანხმებისას არის შესაძლებელი წინადადების სწორად შედგენა. ეჭვები და შეცდომები წარმოიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წინადადების რომელიმე წევრი არ არის ან დგას არა თავის ადგილებზე. ავიღოთ მაგალითისთვის „რაამამ დაარტყა“. მისი მომსმენი იკითხავს: „ვის დაარტყა რაამამ? ან რატომ?“ რომ არ წარმოიშვას ასეთი კითხვები, ჩვენ ვიტყვით: „რაამამ დაარტყა ძაღლს“. ზუსტად ასეა თვით მანტრებიც, მათი კითხვა და ამ კითხვის შედეგები უნდა იყოს ახსნილი და შეთანხმებული სათანადო სახით, მაშინ არ იქნება არანაირი ეჭვი და გაუგებრობა. ვედების ძალა მდგომარეობს სამერთიანობაში, როგორც წინადადებაში აზრი არის – შეთანხმებაში ქვემდებარის, შემასმენლის და დამატების (9, გვ.133-134).

მანტრის ძალა. დღეს ჩვენ ვიცით, როგორ გადაიცემა რადიო და ტელე გადაცემები  რადიოტალღებით მთელს მსოფლიოზე. განა დაუჯერებელი არ არის, რომ კრიშნას შეეძლო ერთდროულად გამოჩენილიყო გოპების (მწყემსი ქალების) სახლებში? თუ იანტრას, (მანქანას, ინსტრუმენტს) შეუძლია მიაღწიოს მსგავს შედეგს, რამდენად მეტი უნდა იყოს ძალა მანტრისა (წმინდა ფორმულისა)? ღმერთის სახელი და ფორმა ყველგან მსუფევია. ელექტრომაგნიტურ ტალღებს ატმოსფეროში შეუძლიათ შეინახონ ხმები და ფორმები მარადიულად. როცა სვამიმ ცოტა ხნის წინ მოინახულა ჰაიდერაბადი, მისი ნახვა შეიძლებოდა ტელევიზორით ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილებში. თუ მექანიკურმა სამარჯვმა შეძლო ასეთი შედეგის მიღწევა, განა წარმოუდგენელია, რომ ბევრად მეტის მიღწევა შეიძლება მანტრის ღმრთიური ძალით? ყველაფერი, რაც ამისთვის არის აუცილებელი – ეს არის სულზე აწყობა, ისევე როგორც აუცილებელია ააწყო მიმღები ან ტელევიზორი, რომ მიიღო გადაცემები. ჩათვალეთ თქვენი გული რადიომიმღებად. თქვენი კონცენტრირება – არის სამარჯვი აწყობისთვის. თქვენ განცდით ღმრთიურებას, როცა სათანადო სახით ააწყობთ თქვენს გულს. ეს მოითხოვს მყარ, ურყევ კონცენტრირებას (4, გვ.279).

* ვედა – არის დჰარმას, ზნეობრივი ცხოვრების, უბიწო ქცევის წყარო. ისინი, ვინც იცავენ ნორმებს, რომლებიც ეხება მოვალეობებს და ტაბუს, ისე როგორც მოცემულია ვედაში და როგორც ინტერპრეტირდება მამამსის (გულმოდგინე ანალიზსა და გამოკვლევაზე დაფუძნებული შეცნობის მეთოდის) წესების შესაბამისად, იმსახურებენ დჰარმას მიმდევრების სახელს. ისინი, ვინც ინტერპრეტირებენ მათ თავიანთი საკუთარი სურვილების შესაბამისად – არიან ადჰარმას მიმდევრები. ეს არის – ართა.

კითხვა: რა არის ართა?
საი: ეს ნიშნავს განსხვავებების გამოცხადებას! ვედები – ეს არის ბრძენების ანუ რიშების მაღალი ზეშთაგონებული ხედვის გამოხატვა. ვედების მანტრები – არის ძვირფასი საგანძური, მოპოვებული რიშების მიერ ადამიანის გასათავისუფლებლად. ასე ლაპარაკობს რიგვედა. ვედების ბრაჰმანული კონცეპცია ასევე აღინიშნება სიტყვით, რომლის ბოლო მარცვალი არის „სა“. ამ მიზეზით ვედა აღნიშნავს სიმდიდრეს (დჰაპას), სიბრძნეს (ჯნანა) და უზენაეს ძლევამოსილებას (პარამ იშვარიიას). აქ აღნიშნული სიმდიდრე განსხვავებულია ყოფითი შენაძენებისა და მფლობელობებისგან. ეს ის საშუალებებია, რომელთა დახმარებითაც შეიძლება უმაღლესი მიზნის მიღწევა. სხვა სიტყვებით, სიმდიდრე, შეძენილი დედა-ვედის (ვედა-მატას) წყალობით, – ეს არის თვით ყოვლისშემძლე სიბრძნე. სწორედ ამიტომ ვედების ბრძენები ლოცულობდნენ შემდეგნაირად: „უფალო! შენ ხარ – თვით განხორციელება ვედების (ვედასვარუპა). აღმავსე მე, მაგრამ არა რქოსანი პირუტყვისა და ბავშვების ტვირთით, არამედ სიბრძნით, რომელიც არის პარამ-იშვარიის წყარო. მე მთლიანად დაკმაყოფილებული ვიქნები ამ სიმდიდრით (დჰანით). და რამდენადაც ასეთი სიმდიდრე შეიძლება გამოყენებული იყოს შენი მსახურებისთვის, შენც ასევე იქნები კმაყოფილი, როცა მე ის მექნება“.

კითხვა: სვამი! დღეს არსად ადამიანებს შორის არ შეიძლება იპოვო გრძნობა, რომელსაც მიჰყავს ასეთ ლოცვებთან. ადამიანები იმეორებენ ამ ვედურ ლოცვებს როგორც დასწავლილ ფირფიტას, მათი მნიშვნელობის რაიმე, ამა თუ იმ ცოდნის გარეშე, უბრალოდ ჩვევის გამო. განა ასე არ არის? იღებენ კი ისინი სიბრძნეს, რომელიც არის ღმერთის ყველაზე ძვირფასი საგანძური?
საი: ჩემო ძვირფასო მეგობარო! შენ თვითონ ეს ეს არის თქვი, რომ ისინი დეკლამირებენ ვედას როგორც დასწავლილ ფირფიტას, ხომ ასეა? ასეთ შემთხვევაში ისინი იღებენ იმდენივე სიბრძნეს და იშვარიას, რამდენიც ისინი აქვს ამ ფირფიტებს, – ასე მათ როგორ შეუძლიათ სრული სიძლიერის განძის მოპოვება? მოტეხილი ტოტის მიწაში ჩარჭობით, განა შეიძლება ამტკიცო, რომ ეს მზარდი ხე არის? ისინი, ვინც იმეორებენ ვედებს მათი მნიშვნელობის გაგებით, ამ დროს განცდიან გრძნობებს, ჩადებულს ჰიმნებში, და მხოლოდ მარტო მათ შეუძლიათ დაიმსახურონ წყალობა ბრაჰმანის, ბრაჰმავიდია, უზენაესი სიბრძნე, უმაღლესი საგანძური (საკალა-იშვარიია) (14, გვ.36-38).

* საი: რაამას დროს აეროპლანები დაფრინავდნენ მანტრების ძალის დახმარებით. მანტრები გამოიყენებოდა ისრების სროლისთვის. ისრები შეილოცებოდა, რომ დიდი ყოფილიყო ეფექტი. როცა არჯუნამ გაიგო კრიშნას სიკვდილის შესახებ, მას დაავიწყდა ყველა მანტრები და იყო უმწეო. ახლანდელ დროში ნავარატრის ზეიმებზე გლეხები ულოცავენ თავიანთ სასოფლო-სამეურნეო საკუთვნოებს მანტრების საშუალებით, და ამას აქვს ეფექტი.

კითხვა: მაშასადამე, ახლაც კი მანტრებს ჯერ კიდევ გააჩნიათ ძალა?
საი: ოჰ, დიახ. დასავლეთში მცხოვრებ ადამიანებს შორისაც კი, მათ, ვინც ექსპერიმენტირებს გაიატრი-მანტრასთან, იციან თავიანთი გამოცდილებით, რომ მას აქვს ძალა. მანტრა უნდა წარმოითქვას სულიერ ცხოვრებაში წინ წაწეული ადამიანის მიერ.

კითხვა: როგორც ჩვენ ვხედავთ სვამი არ ახმაურებს მანტრებს. თუ მისი მიმდევარი მზად იქნება მას შეუძლია თხოვოს სვამის მანტრა? თუ, შეიძლება მოხდეს, სვამი თვითონ ეტყვის, როცა ვინმე-ეული მიმდევრებიდან მზად იქნება ამისთვის?
საი: ახლა მანტრები გაიცემა არაკეთილშობილი ადამიანების მიერ, მათების წინამძღვრების მიერ ზოგიერთ ადგილებში. ან კიდევ რომელიღაცა იოგინების მიერ და ა.შ. ავატარები არასდროს არ იძლევიან მანტრებს. ავატარი აჩვენებს, რომ ღმერთი ყველგან არის. იმეორო მანტრები – ეს არის მეტისმეტად პრიმიტიული. როცა ესწრება ავატარი, უსმინო მას, გაიგო ის, რასაც იგი ლაპარაკობს, და გააკეთო ეს – სწორედ ეს არის მანტრა. კრიშნა არ აძლევდა არავითარ მანტრას ძმებ-პანდავებს, არჯუნასაც კი. ის უბრალოდ ეუბნებოდა: გააკეთე ეს, გააკეთე ის. ეს იყო საკმარისი, და მოქმედება იყო ძალიან ძლიერი (19, გვ.165-166).

* დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ატომური აფეთქების შედეგები გავლენას ახდენს ორსულობის მიმდინარეობაზე და შეუძლია გამოიწვიოს ნაყოფის სიკვდილი. მაგრამ უწინდელ დროშიც არსებობდა იარაღი, რომელიც ატარებდა თავისში მსგავს საშიშროებას. ჩვენს დროში ჩვენ იმედს ვამყარებთ მხოლოდ ტექნიკაზე და თუ მოხდება ატომური აფეთქება, მისი შედეგები იქნება შეუქცევადი, ზიანი კი -გამოუსწორებელი. მაგრამ ძველად ადამიანებს ჰქონდათ მანტრების ძალის იმედი. მანტრას, მისი სწორად გამოყენების შემთხვევაში, შეეძლო „გაეუვნებელეყო“ ყველაზე ძლიერი იარაღის საბედისწერო ზემოქმედება. მაგრამ თუ ადამიანი ააფეთქებს ატომურ ბომბს, ვერავინ ვერ შეძლებს მის „გაუვნებელყოფას“ (12, გვ.146).

სიხარულისა და სადჰანის შესახებ. სინამდვილეში საჭირო არ არის განსაკუთრებული მიზეზის ძებნა, რათა განიცადო სიხარული. „სარვადჰა სარვაკალეშუ სარვათჰარა ჰარიჩინტანამ“. ყოველთვის და ყველგან და ყველა დროში იფიქრეთ ჰარის შესახებ. დაე ყოველი გაელვება იქცეს წმინდა დღედ. დაე ყოველმა გაელვებამ თავისში მოიტანოს მანტრის (წმინდა ფორმულის) ძალა. აკურთხეთ მიწა, რომელზეც თქვენ დადიხართ, დაე ეს გახდეს სიცოცხლის საქმე. არ დაკარგოთ არც ერთი წუთი. გამოიყენეთ მთელი თქვენი დრო იმისთვის, რომ ცნობა ღმერთის სახელის დიდების შესახებ აღწევდეს ინდოეთის ყველა კუთხეში (6, გვ.29).

მადლიერების გრძნობა და მზის მისალმების მანტარა. დღევანდელი ადამიანების მადლიერების გრძნობა დიდი არ არის. მაშინაც კი თუ თქვენ ვინმესგან მიიღეთ რაიმე დახმარება, თქვენ ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ ამის შესახებ და უნდა იყოთ მათი მადლიერნი. ამის მიუხედავად, სამწუხაროდ, ზოგიერთი ადამინები აგრძელებენ ზიანის მიყენებას მათზე, ვინც მათ ეხმარება. ასეთი ადამიანები – არიან ყველაზე უარესი ცოდვილები. არ იყოთ კრიტაღნა (უმადური). სურია-ნამასკარში არის მანტრა, რომელიც ამბობს „კრიტაღ-ნაღნაიია ნამაჰ“ (მისალმებები მზეს, რომელიც სჯის უმადურებს). რა არის ამის მნიშვნელობა? ზიანის მიყენებით ვინმესთვის, ვინც თქვენ გეხმარებათ, თქვენ განწირავთ თავს მხედველობის დაკარგვაზე. ეს მზის ციალი აისახება ადამიანის თვალებში. ყველაფერი, რასაც თქვენ ხედავთ, ხილულია მზის ციალის არეკვლის მეშევობით. მზეს მიაქვს თავისი ციალი იმ ადამიანების თვალებიდან, რომლებიც ჩაიდენენ უმადურების ცოდვას. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მადლიერნი. ჩვენ უნდა უპასუხოთ დახმარებით დახმარებაზე მაქსიმალურად შესაძლო ხარისხით (06.03.2007) (35).

მანტრების ეფექტი. მანტრის უბრალო გამეორებას არ აქვს არავითარი ფასეულობა, მაგრამ თუ მანტრა წარმოითქმება მისი აზრის სრული ცოდნით, მაშინ ის აწარმოებს დიდ ეფექტს (19, გვ.30).

* თქვენ ხართ – შანტის (უმაღლესი სიმშვიდის) მფლობელი. წმინდა ეფექტი მანტრების, მისტიური ფორმულების, რომლებიც მოხსენიებულია ვედებში, შეუძლებელია დაინახო ან შეიგრძნო გრძნობათა ორგანოებით. ის შეიძლება განცადო მხოლოდ შინაგანი შემეცნების, ანთჰაჰკარანას დონეზე. უგუნურებაა შეეცადო სამყაროს გადაკეთებას; გადააკეთეთ საკუთარი თავი მშვიდობის, სიყვარულის და პატივისცემის ხორცშესხმაში. მაშინ თქვენ ყველაფერში დაინახავთ სიყვარულს, სიბრალულს და შეწყნარებას (4, გვ.296).

* იაჯნები (მსხვერპლის რიტუალები) ტარდება წმინდა მიზნებისთვის. კოსმიური ენერგია, წამოსული მანტრებიდან (ჰიმნებიდან), აიზიდება კვამლთან ერთად იაჯნაკუნტიდან (სამსხვერპლო საკურთხევლიდან) და ვრცელდება მთელს სამყაროზე, წმენდს, ამ სახით ატმოსფეროს. ზოგიერთმა აგნოსტიკმა შეიძლება აკრიტიკოს ეს როგორც შეშის, ერბოს და ცეცხლში ჩაყრილი სხვა ფასეული ნივთების ხარჯვა. ეს იმდენადვე უგნურია, როგორც უმეცარი ადამიანისგან იმის კრიტიკა, რომ ფერმერი ფუჭად ხარჯავს კარგი ხარისხის მარცვალს, მისი მინდორში გაბნევით. ის ვერ იგებს, რომ თესლების ერთი ზომა მისცემს რამდენიმე ტომარა მოსავალს. იაჯნა ტარდება არა ეგოური მიზნებისთვის, არამედ მთელი სამყაროს კეთილდღეობისთვის. ის ასახავს მსახურების იდეალს (09.08.2006) (34).

მანტრის ძალა

მინერალების ცხრილი და ნახევრადძვირფასი ქვების აღწერა. ძვირფასი ქვები. თვისებები!

მინერალების ცხრილი და ნახევრადძვირფასი ქვების აღწერა. ძვირფასი ქვები. თვისებები

 

კლასიფიკაცია ძვირფასი ქვები

ძვირფასი ქვების კლასიფიკაცია შედგენილია XIX საუკუნეში. 1896 წელს, მ. ბაუერმა შეიმუშავა ძვირფასი ქვების კლასიფიკაცია. მოგვიანებით, რუსი აკადემიკოსი A.E. Fersman გააფართოვა და დაამატა ის. ამ კლასიფიკაციის ვარიანტი ამჟამად განიხილება მოძველებული.

ამ კლასიფიკაციის მიხედვით, სამკაულები და ნახევრად ძვირფასი ქვები იყოფა სამ ჯგუფად:

 1. ძვირფასი ქვები (თვლებით),
 2. დეკორატიული (ფერადი ქვები),
 3. ორგანოგენული თვლებით.

პირველ ორ ჯგუფში ქვები იყოფა ბრძანებებს, რაც დამოკიდებულია ქვების მნიშვნელობის მიხედვით.

თანამედროვე თვლების კლასიფიკაცია

დღეს გამოიყენება ბაუერ-ფერსმანის კლასიფიკაციის დახვეწილი და გამარტივებული ვერსიები.

V.I. სობოლევსკის კლასიფიკაცია

1. ძვირფასი ქვები (თვლებით)

საფირონები და რუბიკები.

1 კლასი:   ბრილიანტი, ზურმუხტი, ალექსანდრიტი, ქრიზობერილი, ევკლაზი, კეთილშობილური პერანგი და განსაკუთრებით იშვიათი სახეობის კორუნდი: რუბი, საფირონი, პადპარაჯა (ფორთოხლის საფირონი).

მე -2 კლასი:   ტოპაზი, ბერილის (აკვამარინი, ბეღურა, ჰელიოდორი), ვარდისფერი და მუქი წითელი ტურმალინი (სიბრიტი), ფენაკიტი, ამეთვისტო, ცირკონი (ნარინჯისფერი ჰიაცინტი, მწვანე და ა.შ.), კეთილშობილი ოპალი.

კლასი 3:   ფირუზი, კლდის ბროლი (უფერო და მოწევა რუჟტოპაზი), ქრიზოპრაზი, კარნიანი, ლამაზად მორთული აქატები, სისხლიანი, ქარვა, ჭავლი და ა.შ.

2. ფერადი ქვები

1 კლასი:   malachite, rhodonite, nephrite, lapis lazuli, amazonite, labrador, aventurine, chalcedony, წერილობითი გრანიტი და ა.შ.

მე -2 კლასი:   ოფიოკალციტი, აგალმატოლიტი, მარმარილო ონიქსი, ფტორიტი, სელენიტი, იასპერი, ზღვის ქაფი და ა.შ.

საყოფაცხოვრებო კლასიფიკაცია

ამეტრინი, მისტიკური ტოპაზი, კუბური ცირკონია.

გამარტივებული კლასიფიკაცია (საყოფაცხოვრებო). აქ, ქვები დაყოფილია ძვირფას, ნახევრადსაკაცობრიო და ორნამენტულ (ნახევრადსაკაცობრიო).

პირველი კლასის ძვირფასი ქვები:   ბრილიანტი, საფირონი, რუბი, ქრიზობერილი, ალექსანდრიტი, ზურმუხტი, ლალი, სპინელი, ევკლაზი.

მეორე კლასის ძვირფასი ქვები: ტოპაზი, აკვამარინი, ბერილი, წითელი ტურმალინი, დემანტოიდი, ფენაკიტი, სისხლის ამეთვისტო, ალმანდინი, ჰიაცინტი, ოპალი, ცირკონი.

ნახევრად ძვირფასი ქვები:   გარნეტი, ეპიდოტი, დიოპტაზა, ფირუზი, მწვანე და მრავალფეროვანი ტურმალინი, სუფთა წყლის rhinestone, rauchtopaz, მსუბუქი ამეთვისტო, ქალკედონია, ძალიან მაღალი ხარისხის მზის და მთვარის ლაბრადრი.

ძვირფასი ქვები:   jade, lapis lazuli, bloodstone, amazonite, labradorite, spar and jasper, vesuvman, smoky and ვარდების კვარცი, ჭავლური, ქარვა, მარჯანი, მარგალიტის დედა.

კლასიფიკაცია E. Ya. კიევლენკო

ალექსანდრიტი.

ერთ – ერთი საუკეთესო აღიარებული კლასიფიკაცია ითვლება პროფესორ ე. კიევლენკოს მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტად. 1973 წელს მან შესთავაზა თავისი სისტემა (ფერსმანის კლასიფიკაციიდან გამომდინარე). იგი ითვალისწინებს ფერადი ქვების საბაზრო ღირებულებას.

პირველი ჯგუფი არის საიუველირო (მოჭრილი, ძვირფასი) ქვები

1 კლასი:   ბრილიანტი, ზურმუხტი, ლურჯი საფირონი, რუბი.

მე -2 კლასი:   ალექსანდრიტი, კეთილშობილი ჟადეიტი, ფორთოხალი, ყვითელი, იისფერი და მწვანე საფირონი, კეთილშობილი შავი ოპალი.

კლასი 3:   დემანტოიდული, კეთილშობილი სპინელი, კეთილშობილი თეთრი და ცეცხლის ოპალი, აკვამარინი, ტოპაზი, როდოლიტი, მთვარის ქვა (ადულარული), წითელი ტურმალინი

კლასი 4:   ლურჯი, მწვანე, ვარდისფერი და პოლიქრომული ტურმალინი, კეთილშობილი სპოდუმენი (კუნზიტი, ჰიდდენიტი), ცირკონი, ყვითელი, მწვანე, ოქროსფერი და ვარდისფერი ბერილი, ფირუზი, ქრიზოლიტი, ამეთვისტო, ქრიზოლიტი, ქრიზოფრაზა, პიროპი, ალმანდინი, ციტრინი.

მეორე ჯგუფი – ორნამენტული (ქვის ჭრის) ქვები

1 კლასი:   rauchtopaz, hematite (blood), amber-succinite, rock კრისტალი, jadeite, jade, lapis lazuli, malachite, aventurine.

მე -2 კლასი:   აქატი, ფერადი ქალკედონია, კაჩოლონგი, ამაზონიტი, როდონიტი, ჰელიოტროპი, ვარდის კვარცი, ირის ობსიდიანი, საერთო ოპალი, ლაბრადორი, ბელომორიტი და სხვა გაუმჭვირვალე ირისი სპარები.

მესამე ჯგუფი – დეკორატიული მოსაპირკეთებელი ქვები

იასპერი, წერილობითი გრანიტი, Petrified ხის, მარმარილო ონიქსი, ლაქი, ობსიდიანი, ჭავლი, ჯესპილიტი, სელენიტი, ფტორიტი, ავენტურული კვარციტი, აგალმატოლიტი, ნიმუშიანი ფლიტი, ფერადი მარმარილო.

ძვირფასი (სამკაულები) ქვები – ტიპები, თვისებები, დამუშავება

ქვები ბუნებრივი და სინთეზურია.

ბუნებრივი ქვები   შეიძლება მინერალური ან ორგანული წარმოშობის იყოს.

საიუველირო პრაქტიკასა და ვაჭრობაში ქვები კლასიფიცირდება ძვირფას, ნახევრად ძვირფას და ორნამენტებად.

რომ ძვირფასი ქვებიმინერალური წარმოშობის ქვები – ძალიან რთული, გამჭვირვალე: ბრილიანტები, ზურმუხტი, რუბი, საფირონები; ორგანული წარმოშობა – მარგალიტი.

თვლებით, წონის ერთეული არის კარატი 0.2 გ, ხოლო ყველა სხვა ქვისთვის, გრამი.

ბრილიანტი– ყველაზე რთული ქვა; სახის ბრილიანტს ეწოდება “ბრილიანტი”. დეფექტების რაოდენობიდან გამომდინარე, ბრილიანტები დაყოფილია 8 ჯგუფად, ყველაზე ძვირფასი ბრილიანტებია ”სუფთა წყალი”.

ზურმუხტი(ბერძნულიდან. “smaragdos” – მყარი) – ბალახის-მწვანე ფერის მყიფე ქვა.

რუბიკი(ლათ. ლათ. “ribek” – წითელი) არის წითელი კორუნდის მინერალი.

საფირონი(ბერძნულიდან. “Sapphireos” – ცისფერი) – სხვადასხვა ფერის კორუნდის გამჭვირვალე ნაირსახეობა – მუქი ლურჯიდან ღია ცისფერიდან. ბუნებრივი საფირონი იშვიათ ქვადაა მიჩნეული, თუმც იგი ფასდება უფრო იაფი ვიდრე რუბი.

მარგალიტები– ორგანული წარმოშობის ძვირფასი ქვა, რომელიც ჩამოყალიბებულია ზღვისა და მდინარის მოლუსკის ჭურვებში. მარგალიტის ფერი – თეთრიდან შავიდან. რაც უფრო დიდია მარგალიტის მარცვალი, მით უფრო მაღალია მისი ღირებულება.

ნახევრადძვირფასი ქვები.

ნახევრად ძვირფასია გამჭვირვალე, უფერო ან ფერადი ქვები. ნახევრადფრაქციული ქვების ერთეულის გრამი. ნახევრადძვირფასი ქვები მოიცავს:

Siaexandrite– სხვადასხვა განათების პირობებში იცვლება ფერი მკვრივი მწვანედან ჟოლოს წითლამდე;

ქრიზოლიტი –გამჭვირვალე მინერალი მოყვითალო მწვანედან ღრმა მწვანემდე, ქვა საკმაოდ იშვიათია;

ფირუზი(სპარსულიდან, ”firyuza” – ბედნიერების ქვა) – ცისფერი ფერის მუქი მინერალი, კარგად ვერცხლისფერით;

ბროწეული– მყარი, შეიძლება იყოს გამჭვირვალე, გამჭვირვალე და გაუმჭვირვალე, მოწითალო ფერებში (30-ზე მეტი). ბროწეული გამოიყენება როგორც საყრდენი, ასევე სამკაულების ჩასადები (სამაჯურები, მძივები, ყელსაბამები და ა.შ.);

ტოპაზი– ქვა არის მძიმე, მყარი, გამჭვირვალე, ძირითადად მოყვითალო, მაგრამ არსებობს სხვა ფერებშიც.

ნახევარფაბრიკული ქვები ასევე შეიცავს სპინელს, ამეთვისტოს, აკვამარინს, ბერილს, ტურმალინს, ცირკონს, ჰიაცინტს, ოპალს, მთვარის ქვას, კლდის კრისტალს, შებოლილ კვარცს და ორგანულ ქვებს – ქარვას, მარჯანს.

ქარვამესამეული პერიოდის წიწვოვანი ხეების ნამარხი ფისია. დაფასებულია გამჭვირვალე ქარვა მწერების და მცენარის ნაწილაკებით. ქარვისგან გამოიყენება მძივების, ფრჩხილების, საყურეების, სამაჯურების და ა.შ.

მარჯანიუხერხემლო საზღვაო ცხოველების ჩონჩხების მასიური მასა. მარჯანი არის ვარდისფერ-თეთრი, თეთრი და მოწითალო. მარჯანი არის ძვირფასი მასალა საყურეების, ყელსაბამების, მძივებისა და სამკაულების ჩანართების დასამზადებლად.

დეკორატიული ქვები.

ორნამენტული ქვები არის გაუმჭვირვალე მინერალები ან სუსტად გამჭვირვალე, ჩამორჩენილია ნახევრადძვირფასი ქვების სიმტკიცეზე. ორნამენტულ ქვებს აქვთ ლამაზი ნიმუშები და ფერები, ამიტომ ისინი ფართოდ იყენებენ საიუველირეო ინდუსტრიაში.

ქალწედონი– მყარი ორნამენტული ქვა, მოყავისფრო ლურჯი ფერი. ქალკედონიის მრავალი სახეობა არსებობს.

კარნელიანიმრავალფეროვანი ქალწედონის მოწითალო ჩრდილები (კვარცის ჯგუფი).

აქატი– აქვს ვულკანური წარმოშობა, არის ქალკედონური მრავალფეროვანი ფორმის ნიმუში.

ონიქსი –მრავალწლიანი ფერის აქატი, ძველ ბერძნებსა და რომაელებს შორის იყენებდნენ კომოსა და ამულეტების მოჩუქურთმებას.

კატის თვალი –აგატის მრავალფეროვნება სხვადასხვა ფერებში; გაპრიალებული კაბოკონით, როდესაც მოძრაობს, ქვა იძლევა ebb და თამაში, როგორიცაა კატის თვალი.

იასპერიის ძალიან მრავალფეროვანია სხვადასხვა ფერებში, უფრო ხშირად შეღებილია აგურის წითელი ან ყავისფერი. Jasper გამოიყენება როგორც მოსაპირკეთებელი, დეკორატიული მასალა სვეტების, ნათურების და ა.შ.

მალაქიტი– გაუმჭვირვალე მინერალი, რომელიც შეიცავს 57% სპილენძს, აქვს მწვანე ფერი   სხვადასხვა ფერებში. მალაქიტი საშუალო სიხისტის ქვაა, მას აქვს ლამაზი ლამაზი ნიმუში განყოფილებაში.

სამკაულების წარმოებაში გამოიყენება ხელოვნური ქვები – კრისტალები. ზოგიერთ მათგანს სინთეზური ეწოდება.

სინთეზური ზურმუხტიაქვს ბუნებრივი თვლების დამახასიათებელი თვისებები.

კუბური ცირკონია –თავისი სახელი მიიღო იმ ინსტიტუტის სახელის პირველი ოთხი საწყისი ასოდან, სადაც იგი შეიქმნა (სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკური ინსტიტუტი). კუბური ცირკონიისთვის საწყისი მასალა ძირითადად არის ცირკონიუმი და ჰაფნიუმის ოქსიდი.

სამკაულების წარმოებაში გამოიყენება სხვადასხვა დეკორატიული და ორნამენტული მასალები: მინა, ძვალი, რქა, პაპიერ-მაჩელი, პლასტმასი და ა.შ.

ზოგადი კლასიფიკაცია საიუველირო ქვები

ბუნებრივი სამკაულების ქვებისთვის არსებობს მრავალი განსხვავებული კლასიფიკაცია, რადგან სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები განასხვავებენ ძირითადად ქვების იმ მახასიათებლებს, რომლებიც ყველაზე ხელსაყრელია საქმიანობის განხორციელების დროს.

მინერალური ნედლეულის კლასიფიკაცია შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი კრიტერიუმების შესაბამისად: წარმოშობა, ქიმიური შემადგენლობა, კრისტალური ლაქის სტრუქტურის კრისტალოგრაფიული პარამეტრები, ზომა და ა.შ.

ფასეული საიუველირო ქვების კლასიფიკაცია ასევე შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა არაორდინარული ატრიბუტის მიხედვით: კრისტალოგრაფიული თვისებები, ფიზიკური თვისებები, ღირებულება, სამკურნალო თვისებები (ევროპაში, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქვებში), დანიშნულებისამებრ (სამკაულებისა და სამკაულებისთვის), დამუშავების მეთოდების და ა.შ.

პირველი მეცნიერულად დაფუძნებული ძვირფასი ქვების კლასიფიკაცია შემოთავაზებული იყო გერმანელი მეცნიერი კ. კლუგე (1860), რომელმაც სამკაულების ქვები ორ ჯგუფად და ხუთ კლასად დაყო: მართლაც ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები. პირველ ჯგუფში მან აიღო I, II და III კლასის ქვები, მეორეში – IV და V კლასის.

პირველი ჯგუფი

I კლასი: ბრილიანტი, კორუნდი, ქრიზობერილი, სპინელი.

II კლასი: ცირკონი, ბერილი, ტოპაზი, ტურმალინი, ბროწეული, კეთილშობილი ოპალი.

III კლასი: კორდირიტი, ვესუვიანი, ქრიზოლიტი, აქსინიტი, კანპანიტი, სტავროლიტი, ანდალუსიტი, ჰპასტოლიტი, ეპიდოტი, ფირუზი.

მეორე ჯგუფი

IV კლასი: კვარცი, ქალკედონია, ფელდსპარი, ობსიდიანი, ლაპის ლაზული, დიოფსიდი, ფთორიტი, ქარვა.

Grade V: jadeite, jade, serpentine, agalmatolite, satin spar, marble, selenite, alabaster, malachite, pirite, rhodochrosite, hematite.

1896 წელს მ. ბაუერმა შემოგვთავაზა საიუველირო ქვების ახალი კლასიფიკაცია, რომელიც პოპულარობით სარგებლობდა საიუველირო ნაწარმსა და გეოლოგთა შორის. საბჭოთა პერიოდში, M. Bauer– ის კლასიფიკაციას განიხილავდა და ავსებდა აკადემიკოსი A.E. Fersman (ცხრილი). მ.ბაუერის კლასიფიკაცია – A.E. Fersman უკვე დიდი ხანია გამოიყენება როგორც სსრკ-ში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველა საიუველირო ქვა დაყოფილი იყო თვლებით, ფერადი ორნამენტული ქვებით და ორგანული წარმოშობის ძვირფასი ქვებით. პირველი ორი ჯგუფი, თავის მხრივ, იყოფა სამ ქვეჯგუფად, რომლებსაც ამ ავტორთა კლასიფიკაციაში ეწოდება „წესრიგი“.

ძვირფასი ქვები ფასდება მათი სილამაზით, ფერის და ბუნებრივი ფორმის ჰარმონიით, ჭრის კეთილშობილური სტილით. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ათასობით წლის განმავლობაში, ძვირფასეულობა იპოვნეს ბუნებაში, სანუკვარ, დაამშვენეს თავიანთი სამოსი, სამკაულები, რელიგიური საგნები.

მეოცე საუკუნის დასაწყისში შესაძლებელი გახდა სინთეზური ქვების წარმოება, ფოტოში ისინი ვერ გამოირჩევიან ნამდვილთაგან. ბუნებრივი წიაღისეული კვლავ ფასდება და შესაბამისად ხდება მისი ღირებულება.

ქვები იყოფა სამ ჯგუფად:

 • ძვირფასი, რომელსაც იუველირები იყენებენ, მათ აგრეთვე ძვირფასი ქვები უწოდეს;
 • ორნამენტული, საიდანაც მზადდება დეკორატიული საგნები – ყუთები, ფიგურები, ფერფლები;
 • სამკაულების დამზადება, შუალედური ჯგუფი.

ერთი კლასიფიკაცია არ არსებობს, ზოგჯერ გარკვეული ქვები ან ძვირფასეულობებს მიეკუთვნება.

მინერალების კლასიფიკაცია:

 • გენეტიკურად (წარმოშობით) და ქიმიური შემადგენლობა;
 • კრისტალოგრაფიის ნიშნებით.

თვლების პირველი ჯგუფი იყოფა ბრძანებებსა და შემდეგ სახელებად.

პირველი რიგი:

 •   – გამჭვირვალე, ჩრდილში მერყეობს ლურჯი-მწვანედან ვარდისფერ-ჟოლოსფერი;
 •   – “ურღვევი”, ყველაზე რთული მინერალი. ძვირფასი ძვირფასი ქვები არის უფერო, ყვითელი, ლურჯი, წითელი, შავი და ლურჯი;
 • ზურმუხტი მწვანე და გამჭვირვალე ძვირფასი ქვაა. ალმასის ზემოთ ფასდება იდეალური ქვა;
 •   – წითელი მინერალი, ვარდისფერი ფერი დასაშვებია. იგი ასევე გამოიყენება კვანტურ ელექტრონიკაში;
 • საფირონი ლურჯი ძვირფასი ქვაა; ძველ დროში მას “ბაუსს” ეძახდნენ.

 

მეორე რიგი:

 •   – “ზღვის წყალი”, გამჭვირვალე, ღია ცისფერი ქვა;
 • — მწვანე მინერალიძალიან ჰგავს ჯადე;
 • ოპალი – თეთრი, წითელი, ცისფერი, მწვანე ფერების ულამაზესი ცისარტყელის გადახურვით ქვა;
 •   – ეს არის უფერო, ოქროსფერი, ღია ცისფერი, ვარდისფერი;
 • ცირკონი – “ოქროსფერი”, სპარსული ენიდან თარგმნილი აღწერა. გამჭვირვალე ქვებს იყენებენ საიუველირეები.

მესამე რიგი:

 •   – მრავალფეროვანი კვარცი, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერით;
 • ფირუზი არის “ბედნიერების ქვა”. არსებობს ასეთი აღწერა – “ტრიუმფანტი”. ფირუზი განთქმულია ლურჯი – მწვანე ფერის დამახასიათებელი თვისებებით;
 • Rhinestone – გამჭვირვალე და სუფთა კვარცი, დახვეწილი ფოტოში;
 • “მარცვლეულის მსგავსი” წითელი მეწამული მწვანე ქვა, რომელსაც ასევე უწოდეს “lal”, გაუმჭვირვალე ფოტოში;
 •   – ვულკანური მინა.

 

მეოთხე რიგი:

 •   – “ნუ მთვრალი”, აღწერა ბერძნულიდან თარგმანში. მრავალფეროვანი კვარცის მეწამული;
 •   ეს არის მწვანე, უფერო, შავი. წითელი ჯიშები ეწოდებოდა ლალას;
 •   – ყვითელი მრავალფეროვანი კვარცი.

 

ცალკეულ ჯგუფში ორგანული წარმოშობის ქვები გამოირჩევა:

 •   – ერთგვარი ნახშირი;
 • მარგალიტი – მოლუსკის ჭურვიში წარმოქმნა არ არის მინერალი. ეს ხდება თეთრი, ლურჯი, ვარდისფერი, შავი;
 •   წარმოადგენს პოლიპების კოლონიის ჩონჩხს. ეს ხდება წითელი და ვარდისფერი, ასევე ვერცხლის (“ანგელოზის კანი”), თეთრი და შავი (“აკაბარი”);
 •   – Petrified ფისი. ეს არის ყვითელი, ყავისფერი, უფერო, მომწვანო.

 

კონკრეტული სიის მიკუთვნება ფარდობითია. ზოგიერთი კლასიფიკაციის მიხედვით, ერთნაირი თვლებით შეიძლება აღინიშნოს სხვადასხვა დავალებები. ასევე არსებობს სამრეწველო აღწერა.

 

ქვების გავლენა ადამიანებზე

ლამაზი მინერალები ინახება ბანკებსა და კერძო კოლექციებში (მათი ნახვა მხოლოდ ფოტოშია შესაძლებელი), განსაკუთრებით იშვიათი ნიმუშები გამოფენილია მუზეუმებში, მათ ავსებენ სამკაულები და ხელოვნების ნიმუშები.

მათ ყოველთვის იზიდავეს კაცობრიობა სილამაზითა და იშვიათობით. ამჟამად, ძვირფასი ქვები გამოიყენება:

 • სამკაულებში;
 • ლითოთერაპიაში (მკურნალობა);
 • მაგიაში, ასევე მედიტაციურ და მისტიკურ პრაქტიკებში.

ძვირფასი ქვები და სამკაულები უკავშირდება ესთეტიკას, პროდუქციის მაღალ მხატვრულ მნიშვნელობას.   კაცები და ქალები, ათასობით წლის წინაც კი, ამშვენებდნენ საყურეებს, სამაჯურებს, მძივებს, თავსაბურავებს მინერალებით.

ლითოთერაპიაში გამოიყენება მხოლოდ ბუნებრივი ბუნებრივი მინერალები. მათი გამოყენება საკმაოდ ფართოა:

 • წამლების მომზადება;
 • ველნესი მასაჟისტების, როზარიების, პირამიდების წარმოება;
 • წყლის ენერგიის დატენვა;
 • სხეულის ბიოლოგიურად აქტიური წერტილების სტიმულირება;
 • ენერგიაში მოძრაობის აღდგენა სხეულში;
 • აურის გაძლიერება და გაწმენდა, ჩაკრების დატენვა;
 • ტონის შერბილება.

ჯადოსნურ თვისებებს ჩვენს ერაზე დიდი ხნით ადრეც ძვირფასი ქვები მიეწოდა. ისინი იყენებდნენ ბედს, სხვადასხვა კულტების ადმინისტრირებასა და წმინდა საგნების წარმოებაში. მინერალები ძალიან ინდივიდუალური და პერსონალურია, ისინი ადაპტირებენ მფლობელის ენერგიას. პროდუქტები ინახება კასეტებში და ყუთებში, შუქისგან დაშორებით, გარეცხილია სუფთა წყლით და წაშლილია რბილი ქსოვილით, რათა გაირკვეს უარყოფითი მხარეები.

ქვის თილისმის გამოყენებით, შეგიძლიათ:

 • უარყოფითი ენერგიის გაფანტვა სახლში;
 • მოზიდვა სიყვარული, სიმდიდრე, წარმატება, კეთილდღეობა, დღეგრძელობა;
 • სულიერი გაღვიძებისა და განახლების სტიმულირება;
 • იპოვნეთ ჰარმონია და სიმშვიდე;
 • იპოვნეთ კავშირი ასტრალურ სამყაროსთან;
 • დაიცავით თავი ბოროტებისგან, ბოროტებისგან, ბოროტი ენებისგან, სიმთვრალისაგან;
 • გაღვიძებს აზროვნების სიბრძნე და ძალა;
 • მფარველთა და მეგობრების მოზიდვა;
 • მოიპოვოს დაცვა ხანძრისგან და წყლისგან, ელემენტების ძალებისგან;
 • სამკურნალო დაავადებები.

ბევრი ძვირფასი ქვები ყალბების საგანი ხდება. იმისათვის, რომ პროდუქტი იყოს სასარგებლო, და არა მხოლოდ სასიამოვნო იყოს თვალით, ის უნდა იყოს სრულიად ბუნებრივი, ბუნებრივი. ძვირფასი მინერალები ყიდულობენ ცნობარში ფოტოზე მითითებით და თვისებების აღწერით.

ძვირფასი ქვები არის პლანეტის დედამიწის საოცარი და შესანიშნავი ნაწილი, ბუნებისა და მატერიის მშვენიერების დემონსტრირება.   მინერალები ყოველთვის არჩეულია, ენდობა ინტუიციას და გემოვნებას, რადგან სწორი არჩევანი დაგეხმარებათ არა მხოლოდ სამკაულების, არამედ ტალიმანის პოვნაში, რაც ხელს შეუწყობს მატერიალური და სულიერი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

Gemstone არის იშვიათი ბუნებრივი მინერალური წყობა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი სილამაზე და მაღალი სიძლიერე. ოთხი ათასზე მეტი მინერალი ცნობილია ბუნებით, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ძვირფასად. ძვირფასი ქვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტია მისი სილამაზე: მიმზიდველი ფერი, ბრწყინვალება, “თამაში”, იშვიათი ოპტიკური ეფექტები (მაგალითად, ალექსანდრიტის ფერის შეცვლის ეფექტი). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამკაულებში გამოყენებულ ქვებს აქვთ საკმარისად მაღალი სიძლიერე და სიმტკიცე და დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნონ მათი თვისებები. გამძლეობის წყალობით, ძვირფასი ქვები გამოიყენება როგორც ოჯახის ფასეულობები და მემკვიდრეობით გადაეცემა თაობიდან თაობას. Gemstone- ის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ატრიბუტია მისი იშვიათობა – რაც უფრო იშვიათად გვხვდება იგი, უფრო მაღალია მისი ღირებულება და პირიქით.

ძვირფასი ქვების მეცნიერება ქვებს ყოფს ორ ტიპად: არაორგანულ და ორგანულ წარმოშობად.

არაორგანული ძვირფასი ქვები ბუნებრივი წარმოშობის ძლიერი მინერალია, რომელსაც აქვს მუდმივი ქიმიური სტრუქტურა. ძვირფასეულობათა უმეტესობა არაორგანულია, მაგრამ ჩვენი პლანეტის ნაწლავებიდან მოპოვებული ათასობით მინერალიდან მხოლოდ ოცს მიენიჭება მაღალი სახელი “gemstone” – მათი იშვიათობის, სილამაზის, გამძლეობისა და სიმტკიცისთვის.

ორგანული ძვირფასი ქვები – შექმნილია ცხოველების ან მცენარეების მიერ, მაგალითად, ქარვა არის petrified ხის ფისი, და მარგალიტები მწიფდება მოლუსკების ჭურვებში. მაგალითებში შედის მარჯანი, აქატი და კვარცხლბეკი. ხმელეთის და საზღვაო ცხოველების ძვლები და კბილები დამუშავებულ იქნა და გამოიყენებოდა როგორც მტევნები, ყელსაბამები და ფიგურები.

რუსეთში, 1998 წლის 26 მარტის ფედერალური კანონის შესაბამისად, No.41-ФЗ ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების შესახებ, ბუნებრივი ბრილიანტები, ზურმუხტები, რუბი, საფირონები და ალექსანდრიტები, აგრეთვე ბუნებრივი მარგალიტი ნედლეულში (ბუნებრივი) და დამუშავებული ფორმა და ქარვის უნიკალური წარმონაქმნები.

რა თვისებები განასხვავებს თვლებს მთისა და მინერალების საერთო მასისაგან? და რატომ არის ისინი სხვებისგან განსხვავებით, ასე რომ ძალიან შეფასებული? ეჭვგარეშეა, რომ ამ ქვების ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება სილამაზეა, რადგან მის გარეშე მინერალი ან კლდე არ იქნება ისეთი მაღალი შეფასება, რაც არ უნდა ჰქონდეს მათ თვისებებს, რადგან ძვირფასი ქვები უნდა აღფრთოვანდეს თვალით ნათელი ფერით, რომელსაც ხშირად აძლიერებენ პროფესიონალურად მოჭრილი ან იდუმალი ნიმუშებით. , ლამაზი ჩანართები ან სხვა თვისებები, რაც მათ ჩვეულებრივი ქვებით შეუდარებლად აქცევს.

 

Gemstone ფერი

ძვირფასი ქვის ფერი ხელს უწყობს ადამიანში გარკვეული თვისებების განვითარებას. მარტოობა და სრულყოფილება ხაზს უსვამს დეკორაციას თეთრი ქვებით. ასეთი ქვები ვითარდება პიროვნებაში შრომისმოყვარეობითა და თავისუფლების გრძნობით.

წითელი ჩრდილების ქვები სიმბოლოა ენერგია, ვნება, მოძრაობა. ასეთი ქვები საჩუქრად არის წარმოდგენილი ადამიანის ენერგიის სტიმულირებისთვის, სხეულის დამცავი ფუნქციების გასაძლიერებლად. წითელი ქვების მფლობელმა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანი გულწრფელი.
ფორთოხლის რქის ძვირფასი ქვები განასახიერებს სილამაზეს, მადლს და მხატვრას. ამ ქვებიდან ორნამენტებით ადამიანი სილამაზეს გრძნობს.
მწვანე ძვირფასი ქვები სიმბოლოა ინდივიდის მთლიანობას. ასეთი ქვების მფლობელები გონივრული და მომთმენი არიან.
ძვირფასი ქვები ლურჯი ფერი   ლოგიკური აზროვნების სიმბოლოა. ეს ქვები ხელს უწყობს პიროვნების ისეთი თვისებების განვითარებას, როგორიცაა ინტუიცია და პრაქტიკულობა.
იისფერი ფერის ძვირფასი ქვები – საიდუმლოების, მაგიის, მისტიკა.
მეწამული ძვირფასი ქვები არის ნების, აზრის სიმბოლო.
მოყავისფრო ჩრდილების ძვირფასი ქვები სიმბოლოა მშვიდობა, საიმედოობა, სტაბილურობა.
შავი ძვირფასი ქვები სიმბოლოა დასაწყისი და დასასრული.

როგორ უნდა დააზღვიოთ თავი ყალბი ძვირფასი ქვისგან?

რუსული საიუველირო ბაზარი მხოლოდ მსოფლიოში ეძებს საერთო ადგილს. და, რა თქმა უნდა, ჩვენ საკუთარ თავსაც ვწვავთ. ზოგიერთ მაღაზიაში, ავენტურის ფენის ქვეშ, ისინი გვთავაზობენ: ჩვეულებრივ პლასტმასს, მარჯნის ფენით – ჭურვი. თვითნაკეთი ბრწყინვალე სახელწოდებით “შავი ვარსკვლავი” ჰორნბენდინის მინერალი იმალებოდა, ერთ ფანჯარაში მდებარე ერთ მაღაზიაში იყო კვარც-დიოფსიდი, რომელიც ბუნებაში საერთოდ არ არსებობდა (ასეთ სახელწოდებას ვერ ნახავთ). როგორც გვაქვს: ქარხანას მიაჩნია მიმწოდებელი, მაღაზიები – ქარხანა, მყიდველი – გამყიდველები. შედეგად, ჩვენს ქალებს წლების განმავლობაში ეცვათ ბეჭდები სინთეზური ქვებით, ბუნებრივი ნაცვლად. სხვათა შორის, ასეთია ჩვენს ქვეყანაში გაყიდული საიუველირო ქვების დიდი უმრავლესობა.

რატომ არიან “გათავისუფლებული” სპეციალისტები, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ “დუმალი”, რომელიც ძვირფასეულობას ყიდულობს წელიწადში ერთხელ, საჩუქრების მისაღებად? ფაქტია, რომ სსრკ-ში ბუნებრივი ძვირფასი ქვა იყო “ბურჟუაზია”. აკრძალული იყო ძვირფასი ქვების სახელების გამოქვეყნება. გასაკვირი არ არის, რომ სასაქონლო ექსპერტებსა და საიუველირო მაღაზიების გამყიდველთა შორის არაკომპეტენტურობა ყვავის. და ამაში მათი დადანაშაულება ძნელია: გლობალური მიდგომა საიუველირო ქვების ხარისხის შესაფასებლად მხოლოდ დასაწყისია გამოყენებული რუსულ სივრცეებში.

ბოლოს და ბოლოს, როგორ არ უნდა გარისკოს ძვირფასი ქვის მქონე პროდუქტის შეძენა? უმჯობესია – როგორც მოქალაქისთვის, ასევე იურიდიული პირისათვის – ფულის დახარჯვა შემოწმებაზე. არც ისე ძვირია. თუ არ გსურთ ან არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება, მიჰყევით რამდენიმე მარტივ წესს:
– ყველა მაღაზიაში მკაფიოდ უნდა იყოს ინფორმაცია მყიდველის უფლებებისა და სამკაულების გამყიდველის ვალდებულებების შესახებ. გაეცანი მას;
– ყურადღებით წაიკითხეთ ფასების ან პროდუქტის ეტიკეტი;
– ნუ დააყოვნებთ კითხვას გამყიდველს მაქსიმალური დეტალურობით ქვის ხარისხისა და მახასიათებლების შესახებ, და პირველ რიგში იმის შესახებ, არის თუ არა ეს ქვა სინთეზური თუ ბუნებრივი თქვენს წინაშე. ბუნებრივია, ექვემდებარებოდა დახვეწას – ზემოქმედებას (შეღებვა, ზეთის გაჟღენთვა, სითბოს დამუშავება) დეფექტების დამალვისა და უკეთესობის შესაქმნელად;
– რაც მთავარია – მოითხოვს გაყიდვის ქვითარს, რომელშიც მითითებულია პროდუქტის ყველა მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. ეს დოკუმენტი საშუალებას მოგცემთ, საჭიროების შემთხვევაში, მოითხოვოთ თქვენი უფლებები სასამართლოში.

დიდი საბითუმო პირველადი თვლების ბაზრები იწყებენ ფორმას – მაგალითად, მოსკოვში და იაკუტსკში. “პროცესი დაიწყო” განსაკუთრებით აქტიურია 1995 წლის 25 ნოემბრის მთავრობის დადგენილების შემდეგ, რომელიც ამ ბაზრის ლიბერალიზაციამ განაპირობა.

იზრდება ქვების ლეგალური გაყიდვების მოცულობა, მაგრამ ეს, ექსპერტების აზრით, ლეგალურია არა უმეტეს ნახევარი. ბევრი „ჩრდილის“ ფული შეიძლება გამოიჩინოს, თუ სერიოზულად ჩაერთეთ ბაზრის მექანიზმის ორგანიზებაში, მათ შორის ბანკები, გაცვლითი სტრუქტურები, საინვესტიციო კომპანიები, სამთო მოპოვება, დამუშავება, ქვებითა და სამკაულებით ვაჭრობა.

ძნელი წარმოსადგენია, რომ იყო დრო, როდესაც ძვირფასი ქვები თითქმის არაფერს ღირდა, სახელი არ ჰქონდა და მათ ხშირად იყენებდნენ აბსოლუტურად პრიმიტიული მიზნებისათვის (მაგალითად, ისინი წვრილად დაჭრილი კაკალი). და ეს იმიტომ, რომ საწყის ეტაპზე ქანებიდან ამოღებულ ძვირფასეულობებს იშვიათად აქვთ შესამჩნევი გარეგნობა: ძვირფასი ქვები საოცარი სილამაზის საღებავებით კაშკაშებენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათ სწორად დაამუშავებენ საიუველირეები (ისინი მოჭრიან, გაპარსავენ და შექმნიან შესაბამის დეკორაციას). ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ, ძვირფასი ქვები ძვირად ღირებულია და არავის უჩანს ხელი, რომ გამოიყენოს ისინი შრომის იარაღად.

Gemstones არის ბუნებრივი ქიმიური ნაერთები (მინერალები), რომლებსაც აქვთ კრისტალური სტრუქტურა და სპეციფიკური შემადგენლობა, რომლებიც გავლენას ახდენენ თვლების მახასიათებლებზე და გარეგნობაზე.

ვინაიდან ბუნებაში არსებობს ყველაზე მრავალფეროვანი მინერალების ოთხი ათასი სახელი, ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მხოლოდ ის ბუნებრივი ბროლი, რომელიც გამოირჩევა სილამაზითა და სიმტკიცით და, შესაბამისად, შესაფერისია საიუველირო დასამუშავებლად, ძვირფასად შეიძლება მივიჩნიოთ. უფრო მეტიც, ეს მინერალები შეიძლება იყოს როგორც უფერო, ასევე ჰქონდეს ლამაზი მონოფონიური ფერი, პრიალა, შექმნას შუქისა და ჩრდილის საოცარი თამაში, გაოცება უჩვეულო ოპტიკური ეფექტებით, ხასიათდება აცვიათ წინააღმდეგობა და მაღალი სიმტკიცე.

ყველა ამ ურთიერთკავშირის ფაქტორების გათვალისწინებით, მეცნიერებმა ჯერ ვერ შეძლეს შეიმუშაონ მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანი სქემა თვლებით ჯგუფებად დაყოფის მიზნით (თითოეულ ქვეყანაში, იმავე ქვებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ძვირფასს ან ნახევრად ძვირფასს). მრავალი კლასიფიკაციის მთავარი სია მაინც იგივეა: არავინ ეჭვობს, რომ ბუნებრივი რუბიები, ბრილიანტები, საფირონები, ზურმუხტები, ალექსანდრიტები და მარგალიტები ძვირფასი ქვებია. მაგალითად, რუსეთში ისინი საკანონმდებლო დონეზე აღიარებულნი არიან, ამიტომ ყველა სხვა ბუნებრივი ძვირფასეულობის ქვა ნახევრად ფასს მიიჩნევა.

მათ შორისაა გარნიტი, ამეთვისტო, ტოპაზი, მალაქიტა, ფირუზი, აქატი, ჟადე, ქარვა: მიუხედავად იმისა, რომ დამუშავების შემდეგ ეს მინერალები გამჭვირვალე გახდება და იძენს უნიკალურ ბრწყინვალებას, ისინი არ არიან უნიკალური და არ აქვთ საჭირო სიმტკიცე. მართალია, ეს ხელს არ უშლის საიუველირეებს ფართოდ გამოიყენონ ნახევრადფასოვანი ქვები დეკორაციისას (მალაქიტის ყუთები, ქარვის სასახლეში ქარვის სასახლე).

 

ძვირფასი ქვები

ძვირფასი ქვებისთვის, ერთფეროვნება პირველ რიგში დამახასიათებელია (ისინი შეიძლება ორივე იყოს უფერო ან ჰქონდეთ გარკვეული ფერი). ძვირფასი ქვა შეიძლება ჰქონდეს როგორც “საკუთარი”, ასევე “უცხო” ფერი, რომელსაც იგი იძენს სხვა მინერალების მინარევების გამო, რომლებიც რატომღაც ჩნდება მის შემადგენლობაში (მაგალითად, ნახევრადფრაქტული აგიტი შეიძლება მოყვითალო ფერის იყოს, ჰემატიტისა და რკინის ჰიდროქსიდების შემსუბუქების გამო. )

ასევე, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება Gem- ს შეფასებას, მისი ბრწყინვალებით (სხივების რეფრაქციის დონე, ქვის ასახვის უნარი) და გამჭვირვალობა. გარდა ამისა, ძვირფასი ქვების სილამაზე მოცემულია ოპტიკური ეფექტებით, რომლებიც მიიღება სიპრიალის, ფერის და გამჭვირვალეობის შერწყმით:

 • ასტერიზმი – თვლების შუაგულიდან, სინათლის სხივები სხვადასხვა მიმართულებით განსხვავდება. ეს თვისება შეიძლება ნახოთ, როდესაც სხვა მინერალებით (რუბი, საფირონი) გადანაწილებულია თვლების კიდეებსა და კიდეებზე.
 • კატის თვალი – მიღებული იმის გამო, რომ მას აქვს სტრუქტურა მილის ფორმის voids ან სხვა კრისტალების ბოჭკოები, აძლევს თვლებს აბრეშუმის შინს (ჟადე, კვარცი, ქრიზობერილი);
 • Opalescence – წარმოიქმნება სხივების რეფრაქციის შედეგად ქვის სამგანზომილებიანი სტრუქტურისგან. ეს თვისება საუკეთესოდ არის გამოხატული ოპალებში, რომელთა ფერები მბზინავი და მუხტივით;
 • გაღიზიანება – ვლინდება ცისარტყელის ფერის ბზინვარებით, ნათელ შუქზე, სპირის, კვარცის, მთვარისა და მზის ქვების ტიპიურია;
 • დისპერსია – თვისება ჩანს მინერალებში, მსუბუქი სხივების მაღალი რეფრაქციით (ბრილიანტი). ამ თვლებით, ბროლის გავლისას, იისფერი და წითელი ტონების ტალღები ლამაზად ბზინვარე.

ატარეთ ძვირფასი ქვები

რაც უფრო ნაკლებად გამძლეა ქვა, მით უფრო ფასეულია: ძვირფასი სამკაულების დამზადებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი მოჭრა, ხერხი, მიწა და ა.შ., რაიმე განსაკუთრებული შეშფოთების გარეშე, ასე რომ, სიხისტის მიხედვით, ძვირფასი ქვები იყოფა შემდეგ ტიპებად:

 • რბილი (1-დან 5-მდე) – ტალკი, ცაცხვი, მარმარილო, ონიქსი;
 • საშუალო (5-დან 6,5-მდე) – აპათიტი, ორთოკლაზი;
 • მყარი (6.5-დან 7.5-მდე) – კვარცი;
 • მაღალი მყარი (7.5-ზე მეტი) – ტოპაზი, საფირონი, ბრილიანტი.

ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების ხარისხზე გავლენას ახდენს ისეთი ქონება, როგორიცაა სიბლანტე – მათზე დეფორმაციული ძალების მოქმედების დროს შეცვლის და ფორმის აღდგენა. მაღალი სიბლანტის ძვირფასი ქვები (ჟადე) ადვილად შეინარჩუნებენ ფორმას და შიშველს აცლიან, რომ დაიწყებენ გახრწნას, მაგალითად, ისეთი მყიფე ნახევრადსაფაზური ქვები, როგორიცაა opal ან obsidian.

 

საიუველირეები ასევე აფასებენ ქვის ასეთ ქონებას, როგორც გაჭრა – მისი შესაძლებლობა კრისტალოგრაფიულ ფირფიტებში შესვენებისას (ძალიან საჭირო თვისება ბრტყელი ზედაპირის მისაღებად). იმავდროულად, თუ ეს მახასიათებელი ძალიან მკვეთრად არის გამოხატული, საიუველირო ნაწარმებს ურჩევნიათ არ აურიოთ ძვირფასი ქვა: ქვა შეიძლება დაფარული იყოს ბზარებითა და ჩიპებით.

ძვირფასი ქვის ერთ-ერთი სიძლიერის მახასიათებელია მისი სიწმინდე ან დეფეკაცია – voids, ბზარები, მინარევების არარსებობა. გასათვალისწინებელია, რომ აბსოლუტურად სუფთა მინერალი თითქმის არ არის ნაპოვნი და ყოველთვის შეიცავს მის განვითარებას ადრეული სტადიის კვალი.

ბზარები იშვიათად ამშვენებს ძვირფასეულობას და ყოველთვის ამცირებს მის სიძლიერეს – ეს ასევე ეხება ძვირადღირებულ ბრილიანტებს.

ასე რომ, ყველაზე ძვირად ღირებული ძვირფასი ქვა ”კულინინა” (სახელი ალმასს დაარქვეს მაღაროს მფლობელის სახელით, სადაც ის იპოვნეს) მეოცე საუკუნის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთის მეფე ედუარდ VII- ს შეწირეს: მას ჰქონდა 3106 კარატი, მისი წონა აღემატებოდა ნახევარ კილოგრამს, ხოლო მისი ზომა 100x65x50 მმ იყო. იმის გამო, რომ შეწირული ალმასის ბზარები იყო, შეუძლებელი იყო მისგან ერთი დიდი ბრილიანტის გაკეთება, და ამიტომ, სანამ გაჭრა, მაშინდელი დროის საუკეთესო საჭრელი, ჯოზეფ ასერი, რამდენიმე თვის განმავლობაში სწავლობდა მას.

ეს არ დაუყოვნებლივ გატეხა: პირველივე მცდელობის დროს, დანა დაარტყა. მაგრამ მეორე მიდგომა უფრო წარმატებული აღმოჩნდა და კულინინმა იგი ორ ნაწილად გაიყო (საინტერესოა, რომ პირველი ზუსტი დარტყმის შემდეგ, ოსტატმა დაკარგა ცნობიერება overstrain- დან). შედეგად, ცხრა დიდი ბრილიანტი და ოთხმოცდაექვსი პატარა ძვირფასი ქვა დამზადებულია ქვისგან, რომელთაგან ყველაზე დიდი სამეფო კვერთხში იყო ჩასმული, ხოლო მეორე უდიდესი ამშვენებს ბრიტანეთის იმპერიის გვირგვინს.

ძვირფასი ქვის ქიმიური შემადგენლობა

უმეტესწილად და ძვირფასი ქვების გარეგნობა დიდწილად დამოკიდებულია თვლების ქიმიურ შემადგენლობაზე. ვინაიდან მათ აქვთ სხვადასხვა ქიმიური კომპოზიციები და ბროლის სტრუქტურები (ძვირფასი ქვები თითქმის ყოველთვის აქვთ შეკვეთილი ბროლის ნაკვეთი), ისინი იყოფა შესაბამის ჯგუფებად.

ძვირფასი ქვების შემადგენლობაში ყველაზე გავრცელებული ელემენტია ჟანგბადი, შემდეგ კი დაღმავალი წესით, მიჰყვება სილიკონი, ალუმინი და კალციუმი (ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი სილიკატებია). ნახევრადძვირფასი და ძვირფასი ქვების ჩამონათვალის ქიმიური შემადგენლობა შემდეგია:

 • სილიკატები – ქრიზოლიტი, გარნეტი, ბერილ ცირკონი, ჟადე;
 • ოქსიდები – კორუნდი, კვარცი, ოპალი, სპინელი;
 • სულფიდები – პირიტი, გალენა, სფალერიტი;
 • ჰალოიდები – ფთორიტი;
 • მშობლიური ელემენტები – ბრილიანტი;
 • კარბონატები – მალაქიტი, მარმარილო ონიქსი;
 • ორგანული ნაერთები – ქარვა, მარჯანი, მარგალიტი, ჭავლი.

საინტერესოა, რომ იმავე ჯგუფის ძვირფასი ქვების ქიმიური თვისებები შეიძლება შეიცვალოს მუდმივი კრისტალური სტრუქტურით: ქვებს შეუძლიათ გადავიდნენ როგორც ძვირფას საგნებში (რუბი გარდაიქმნება ვარდისფერ საფიროში) და ნახევრადძვირფას სახეობებად.

თვისებებში ყველაზე მცირე რყევასაც კი შეუძლია შეცვალოს ძვირფასეულობა, მაგალითად, რუბი და საფირონი, კორუნუმის მინერალის ნაირსახეობა და იგივე მახასიათებლები აქვს, აქვს სხვადასხვა ფერი – საფირონის ლურჯი, წითელი ფერის წითელი.

რაც შეეხება ორგანულ წარმოშობის თვლებს, მათი ამჟამინდელი გარეგნობის მიღწევამდე ისინი ველური ბუნების ელემენტს წარმოადგენდნენ: მარგალიტები იზრდებოდნენ صدისტთა ჭურვიში, ქარვა არის ფისოვანი, მარჯანი არის საზღვაო უხერხემლოების ჩონჩხი, ხოლო ჯეტი არის Petrified ხე.

წარმოშობა

თუ ადრე ითვლებოდა, რომ ულამაზესი ძვირფასი ქვა შეიძლება მხოლოდ ტროპიკებში ჩამოყალიბდეს, გეოლოგებმა მოახერხეს ამ რწმენის უტყუარობის დამტკიცება, ზომიერი გრძედებში მრავალი თვლების აღმოჩენით. მაგალითად, რუსეთში ნაპოვნია ისეთი ძვირფასი ქვები, როგორიცაა აკვამარინები, ბრილიანტები, ჯადები, ტოპაზები, ლაპის ლაზულები, იაპონიაში – მარჯანი, მარგალიტი, ამეთვისტოები, უკრაინაში – ბერილი, ტოპაზი, და უნგრეთში – ოპალი.

თითქმის ყველა ძვირფასი ქვა (რა თქმა უნდა, ორგანული წარმოშობის გარდა) წარმოიქმნა კლდეებში და, შესაბამისად, ისინი იყოფა მეტამორფულ, აურაცხელ და ნალექებად (ამ უკანასკნელთა შორის – კლდის კრისტალი, გარნეტი, კოლუმბიური ზურმუხტი). ზოგი ძვირფასი ქვა ითვლება პირველადი (მდებარეობს იმ ადგილას, სადაც ისინი ჩამოყალიბდნენ), ზოგიც – მეორადსხვა ფორმირებები (წარმოქმნილი მინერალები მდინარეების, ზღვების ან ქარის მიერ ახალ ადგილზე გადავიდა).

Gem მოპოვება დიდწილად დამოკიდებულია თვლების წარმოშობაზე. დედამიწის ზედაპირთან ახლოს მდებარე ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები ხშირად დანაღმულია ხელით (განსაკუთრებით მესამე სამყაროს ქვეყნებისთვის): ქვები განცალკევებულია კლდიდან ჩვეულებრივი ჩაქუჩით, ჭუჭყებით, პიქსებით და ზოგჯერ ასაფეთქებელი საშუალებებით. წყალში ალუვიური საბადოები მკურნალობენ ქვიშის გარეცხვით ან დერეფნების გამოყენებით. იმისათვის, რომ დიდი სიღრმეში მდებარე ქვები ამოიღოთ (მაგალითად, ბრილიანტები), ტექნიკა ჯერ კიდევ გამოიყენება – თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ხელით.

 

სინთეზური ქვები

სულ რაღაც ასი წლის წინ, საკმაოდ ადვილი იყო განასხვავოთ ნახევრად ძვირფასი ან ძვირფასი ქვა მათი მინის იმიტაციისა ან ნახევრად ძვირფასი ქვისაგან: საიუველირო ქვა შეიძლება განისაზღვროს „თვალით“ და არავის ადვილი არ მოტყუება. გასული საუკუნის შუა ხანებში მეცნიერებამ უდიდესი ნახტომი წამოიწია – და სინთეზური ქვების გამოჩენამ, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ იყო დაქვემდებარებული ბუნებრივი ძვირფასი ქვებით, ძვირფასი ქვები ფართო საზოგადოებისთვის გახადა.

აღსანიშნავია, რომ თუ ადრე ამგვარი ქვების შექმნა ტექნიკის მაღალი ღირებულების გამო ძალიან ძვირი ღირდა, ახლახანს, ამ ბოლო დროს, ღირებულება ყოველწლიურად ეცემა მათზე.

ამ ქვებსა და ორიგინალებს შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ისინი კლდის შიგნით არ წარმოიქმნენ, არამედ ხელოვნურად შეიქმნა ქარხანაში ან ლაბორატორიაში. აქედან გამომდინარე, მათ აქვთ კიდევ ერთი სახელი – “გაიზარდა საიუველირო ქვები”: ხშირად ხდება ძვირფასი ქვების ფორმირების ბუნებრივი პროცესის სრული იმიტაცია (ერთადერთი, რაც ქვა იზრდება, უფრო სწრაფად იზრდება).

 

ხელოვნური ქვების შექმნისას, ბევრი დადებითი ასპექტია. უპირველეს ყოვლისა, სამკაულები მასებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, შესაბამისად, გაიზარდა გაყიდვები და მოგება. ხელოვნური თვლები ხშირად უფრო სრულყოფილია, ვიდრე მათი ბუნებრივი კოლეგები (მათ არ აქვთ ბზარები, მინარევები, ისინი, როგორც წესი, უფრო გაჯერებული და ღრმა ფერისაა). არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სინთეზური ქვის შექმნა არის ერთადერთი გზა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ბუნებრივი თვლებით მათი ხელოვნური კოლეგებით ჩანაცვლებით.

 

ქვები ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით

გამარჯობა მეგობრებო, იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად ყოველ დღე, დღეში მინიმუმ 5 ადამიანი მეკითხება თუ რომელია მათი ზოდიაქოს შესაფერისი ქვა, გადავწყვიტე შემოგთავაზოთ სია სადაც თავმოყრილია ქვები, რომლებიც წლებისა და საუკუნეების გამოცდილების მიხედვით ითვლება ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნის თვისებების მატარებლად. მაგრამ სანამ გადახვიდოდეთ სიაზე, გეტყვით, რომ ქვების არჩევა არც ისე მარტივი საკითხია, არსებობს საკმაოდ ბევრი მეთოდი თუ როგორ უნდა შეარჩიოთ თქვენი ქვა. ასევე აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ყველა ქვა არ არის ზოდიაქოებზე განაწილებული, არსებობენ უნივერსალური ქვებიც, რომელთა ტარება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, განურჩევლად ასაკისა და ზოდიაქოს ნიშნისა. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ არსებობს ზოდიაქოს ქვების რამდენიმე სია, სხვადასხვა კულტურებისა და ტრადიციების მიხედვით, უმეტესად ამ სიებს შორის დიდი განსხვავებებია ხოლმე, რაც საკმაოდ აბნევს მყიდველს ან უბრალოდ დაინტერესებულ ადამიანს.

დღეს განვიხილავთ შეჯამებულ, თანამედროვე სიას, რომელიც მოიცავს ტრადიციული სიის ელემენტებს, ამიტომაც ყოველ ზოდიაქოს ნიშანს აქვს რამდენიმე ქვა. ახლო მომავალში გამოვაქვეყნებ სტატიას, სადაც განხილული იქნება სხვა კულტურების სიებიც, მაგრამ ამჟამად, თანამედროვე სია ყველაზე სწორ და გამართულ ვარიანტად ითვლება.

გაფრთხილება

სანამ აარჩევვდეთ ქვას უმჯობესია ელემენტარული წარმოდგენა მაინც შეიქმნათ ამ მინერალის თვისებების შესახებ.

პირველ რიგში გაჩვენებთ ზოდიაქოს ნიშნებს დაბადების თარიღის მიხედვით:

 • ვერძი – მარტი 21 – აპრილი 19.
 • კურო – აპრილი 20 – მაისი 20
 • ტყუპები – მაისი 21 – ივნისი 20
 • კირჩხიბი – ივნისი 21 – ივლისი 22
 • ლომი – ივლისი 23 – აგვისტო 22
 • ქალწული – აგვისტო 23 – სექტემბერი 22
 • სასწორი – სექტემბერი 23 – ოქტომბერი 22
 • მორიელი – ოქტომბერი 23 – ნოემბერი 21
 • მშვილდოსანი – ნოემბერი 22 – დეკემბერი 21
 • თხის რქა – დეკემბერი 22 – იანვარი 19
 • მერწყლი – იანვარი 20 – თებერვალი 18
 • თევზები – თებერვალი 19 – მარტი 20

ახლა კი გთავაზობთ ქვების სიას:

ვერძი

ჰელიოტროპი, ციტრინი, ტურმალინი, სარდიონი, მთის ბროლი, ლაზურიტი, იასპი, აქატი,ამეთვისტო, აკვამარინი, ავანტურინი.

კურო

სარდიონი, როდონიტი, ვარდისფერი კვარცი, სელენიტი, მთვარის ქვა, ფირუზი, მალაქიტი, ზურმუხტი, ძოწი, ავანტურინი, ქარვა.

ტყუპები

აქატი, აკვამარინი, ციტრინი, ტანზანიტი, ვეფხვის თვალი, ამეთვისტო, ტოპაზი, სარდიონი.

კირჩხიბი

კალციტი, სარდიონი, მთვარის ქვა, როდონიტი, ვარდისფერი კვარცი, ავანტურინი, სელენიტი, ქრიზოლიტი, ოპალი.

ლომი

ქარვა, სარდიონი, ციტრინი, ძოწი, ტოპაზი, ლაბრადორიტი, ლარიმარი, ონიქსი, თმიანი კვარცი, ცირკონი, იასპი, ავანტურინი.

ქალწული

ამაზონიტი, ტოპაზი, ძოწი, აქატი, ქრიზოლიტი, ლაზურიტი, მთის ბროლი, იასპი.

სასწორი

ჰელიოტროპი, ქრიზოპრაზი, ციტრინი, ობსიდიანი, მთვარის ქვა, პრენიტი, ტანზანიტი, კვამლიანი კვარცი, ოპალი, მთის ბროლი, აქატი.

მორიელი

ჩაროიტი, ტოპაზი, ლაბრადორიტი, მალაქიტი, მთვარის ქვა, ქრიზოლიტი, ფირუზი, ჰემატიტი, აკვამარინი.

მშვილდოსანი

ამეთვისტო, აზურიტი, ლაზურიტი, ობსიდიანი, ტოპაზი, ჩაროიტი, იოლიტი, ლაბრადორიტი, ქრიზოლიტი, სოდალიტი, ფირუზი.

თხის რქა

შავი ტურმალინი, აზურიტი, აქატი, ქრიზოპრაზი, ძოწი, ფლურიტი, იასპი, მალაქიტი, კვამლიანი კვარცი, ვეფხვის თვალი, ლაზურიტი.

მერწყული

ქარვა, ამეთვისტო, ობსიდიანი, ძოწი, ჰემატიტი, იასპი, ჩაროიტი, ნეფრიტი, ლაბრადორიტი, ფირუზი, პირიტი.

თევზები

ამეთვისტო, აკვამრინი, ჰელიოტროპი, აქატი, ფლურიტი, იასპი, ლაზურიტი, ფირუზი.

გაითვალისწინეთ!

ეს არ არის სრული სია, თუ რაიმე ქვა კარგად გაქვთ გამოცდილი აუცილებლად მიაწერეთ კომენტარებში. ასტროლოგებიც და ეზოთერიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ უმჯობესია ჯერ გაეცნოთ ქვების თვისებებს, ან შეიდგინოთ პირადი რუკა, ან იხელმძღვანელოთ თქვენი პირადი გრძნობებით! ანუ „ქვამ უნდა დაგიძახოთ“.

როგორც ეზოთერიკოსები და ასტროლოგები ამბობენ, ყველაზე მთავარი, კრისტალების გამოყენებისას, არის, რომ ის ატაროთ თქვენთან ახლოს. მიიჩნევა, რომ მხოლოდ ქვის შეძენა და სახლში თაროზე მოთავსება მისგან დიდ შედეგს არ მოგცემთ. (თუ რა თქმა უნდა ეს კლასტერი არ არის და ის სპეციალურად სახლის აურის გასაწმენდად არ შეგიძენიათ).

როგორ გამოვიყენოთ ზოდიაქოს ქვები?

მიიჩნევა, რომ თქვენ აგრეთვე თამამად შეგიძლიათ შეიძინოთ და ატაროთ ის ქვები, რომელიც სიაში საერთოდ არ გაქვთ მოცემული, იმ შემთხვევაში თუ ის დაგაინტერესებთ და მასთან სიახლოვეს იგრძნობთ. მაგალითად მე, ხშირად ვატარებ ჰოვლიტს, ქვას, რომელიც არცერთ ზოდიაქოს ნიშანში არ არის მითითებული, რადგანაც, ჰოვლიტი უნივერსალურ ქვად მიიჩნევა. ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ სამკაულის ტარება, ნებისმიერი ქვის ნატეხი, ან გაპრიალებული მინერალი შეგიძლიათ მოათავსოთ საფულეში ან ჯიბეში.

ეზოთერიკოსების თქმით, თუ ქვის საჩუქრად არჩევა გსურთ, უმჯობესია იცოდეთ, რა აკლია იმ ადამიანს ცხოვრებაში და შეარჩიოთ ისეთი ქვა, რომელიც ამ ნაკლოვანების ან დეფიციტის აღდგენაში დაეხმარება.

მოკლედ აი ამის თქმა მსურდა. იმედი მაქვს გაითვალისწინებთ რჩევებს და ბრმად არ აარჩევთ ქვებს. უმჯობესია მიმართოთ პროფესიონალებს, ან კიდევ უკეთესი! ენდეთ საკუთარ ინტუიციასა და გრძნობებს, ისინი არასოდეს გიღალატებენ.

ჩვენ შესახებ

მოგესალმებათ ცისნამი ქარაულის (ეზოთერიკოსი, პარაფსიქოლოგი, სახალხო მკურნალი, მინეროლოგი, რუნოლოგი) პერსონალური ვებ-გვერდი.

„რისი წაღების უფლებაც ჩვენ გაგვაჩნია დედამიწიდან, ეს არის ,,სიყვარულის,, ნათელი შუქი!
ამ სასწაულმა შუქმა უნდა გაგვინათოს ჩვენ გზა, მიმავალი სივრცისკენ, მოგვეფეროს და დაგვაბინავოს უმაღლეს განზომილებაში.
იისფრად ელვარებს ჯანმრთელი სულის ჯანმრთელი სხივი, რომელიც დიდ როლს ასრულებს იმ ,,ეშმაკის საზვერეების,, გადალახვაში, რაზეც სახარებაშია საუბარი.

ამიტომ, როცა სული განათლებულია და გაცისკროვნებული სამყაროს კანონების ცოდნით, საშიში მართლაც, რომ არაფერია… სასუფევლის სამოთხის კარი ღიაა მისთვის, ვინც აქ იცხოვრა ქრისტეს კანონით: ,, მიაგეთ უფალს უფლისა და კეისარს კეისრისა ,,
ამით ძვირფასი ლოცვით ვამთავრებ ჩემს მონოლოგს:

ღმერთო !!! ეს ჩემი გული ნაჩუქარია შენგან და გიძღვნი მხოლოდ შენ მთელი სამყაროს ძალები რომ გაერთიანდეს, მაინც ვერ გაწყვეტს იმ სიყვარულის თოკს, რომელიც გვაკავშირებს შენ და მე. მაგიერში ჩაკვდება და განადგურდება, უმოქმედო და უმოძრაო გახდება, ყველა მტრული ძალა, შენი და ჩემი უსაზღვრო სიყვარულის გამო.“

ამინ !

 

ეზოთერიკა/აფირმაციები

ეზოტერიკი, პარაფსიქოლოგი, სახალხო, მკურნალი…
ცისნამი ქარაული
შენი ბედია ის რაც გაგიბედია
აფირმაციები
ძვირფასო მეგობრებო!!! 25 წლის წინ ჩვენს ოჯახს სერიოზული წარმატება ხვდა წილად! ახლა ვფიქრობ, რა ენერგეტიკულ პიკს მივაღწიე მაშინ და გამახსენდა, რომ იმ პერიოდში დავწერე და ფენომენში გამოქვეყნდა 130 აფირმაცია, რომლის ენერგეტიკულმა ჰერცებმა მოიცვა მთელი ჩემი კვანტები და და სასწაულმაც არ დააოვნა. დღეს ვიწყებ ამ აფირმაციების დაწერას აქ, მხოლოდ თქვენთვის, ვისაც გინდათ მიაღწიოთ დიდ წარმატებებს და წინსვლებს ცხოვრებაში. ანუ გიმხელთ იმ საიდუმლოს, რომელმაც ჩვენ დიდი წარმატება მოგვიტანა, ამიტომ რატომ არ შეიძლება მოგიტანოთ იგივე წარმატება თქვეენც, ჩემო ძვირფასებო?!
მაშ ასე დავიწყოთ: ყოველ დღე გადმოქცემთ 5 აფიამაციას. აფირმაცია, ეს არის ჯანსაღი, სრულყოფილი მესიჯი(შპარგალკა)სამყაროში გასაგზავნი!
1. ისწავლეთ გადააქციოთ თქვენი შხამები „თაფლად“ მოგვიწოდებს ო შ ო.  მე ვუერთდები მის მოწოდებას და გადაცწყვიტე დავიწყო ცხოვრება ახალი იდეებით და გავაფართოვო პირადი ჰორიზონტები.
2. მე ვენდობი ჩემს პირად ,,მე,, ს, მე სიყვარულით ყურს ვუგდებ ჩემს შინაგან ხმას,,,,უარს ვამბობ იმ მოქმედებაზე და ნაბიჯებზე, რომლებიც არ მიგზავნის სიყვარულს,,,,

3. ჩემი სიცოცხე მოავლინა უმაღლესმა ძალამ, მე მუდმივად ვფლობ ამ ძალას, ამ ძალით ვაშენებ ჩემს მომავსლ ცხოვრებას,,,,,,

4. მე ვიცი როგორ გამოვთავისუფლდე ძველი ქცევებისგან,,, ძველი ფიქრები ამუხრუჭებდა ჩემს განვითარებას, ახლა სხვა დრო დადგა–დამეუფლა ახალ-ახალი შემოქმედებითი ფიქრები, აზრები, ოცნებები,,, ვისწავლე კარზე დაკაკუნება, მოთხოვნა, ყოველი თხოვნა მაშინვე მისრულდება,,,,

5. მე ვაკეთებ ყველაფერს რომ სიყვარულით გავჟღინთო ჩემი სული, რომ სიყვარულმა, რომლითაც სავსეა ჩემი გული, შემოაღწიოს მთელი ორგანიზმის,,ყოველ უჯრედში — განკურნოს ჩემი სული და ჩემი ემოციები,,,,

6. ჩემი ცხოვრება ბრწყინვალედ მიდის, ბედნიერებას საზღვარი აღარ უჩანს, მე შევიცანი ჩემი თავი ამ უზარმაზარ სამყაროში,,,

7. მე ვასხივებ სიყვარულს და ვჩქარობ გავიზიარო ეს ბედნიერება სხვებთან ერთად,,, მე მწყურია სიცილი, ცეკვა, მე ვისწავლე ლოცვა. ვლოცავ ყველას და აყველაფერს,,,

8. ყველა ჩემი ფიქრი შეიცვალა ახალი ფიქრებით,,, ფიქრებმა მასწავლა ,,ს ი ყ ვ ა რ უ ლ ი,,

9. ჩემი დანიშნულებაა ვიცოცხლო სრულყოფილი სიცოცხლით,,,,, მე სრულიად ვენდობი ცხოვრებას, მე მივყვები ცხოვრების დინებას, მე თავისუფლად ვმართავ მას,,,,,,,

10. ჩემს ცხოვრებაში არ არის კონკურენცია,,, არ არის შეჯიბრი, ჩვენ ყველა სხვადასხვანაირად ვაზროვნებთ, მე ვფიქრობ, რომ მათგან გამორჩეული ვარ იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი თავი…..

11. მე ყოველდღე ვიბადები ხელახლა, რომ შევიცნო ჩემი თავი თავისუფლების სიყვარულით და ვისწავლო სყვარული სრულად, მე მხოლოდ იმას ვაძლევ ცხოვრებას რასაც მე ვითხოვ ცხოვრებისაგან,,,, მე ბედნიერი ვარ რომ გავჩნდი ამ ქვეყანაზე
მე მიყვარს და ვაფასებ სიცოცხლეს ,,,,,,

12. აშკარად ვგრძნობ, თუ როგორ მემატება ღვთიური გონი, ამის შედეგად ვღებულობ ცხოვრებაში სწორ გადაწყვეტილებებს,,,, ღვთიური გონი გამუდმებით მანიჭებს უფლებას, ავირჩიო ოცნებები, ნათელი ოცნებების მერე უშიშრად ვგრძნობ თავს ან უზარმაზარ სამყაროში ,,,

13. ყოველ ცხოვრებისეულ შესაძლებლობაში, მე ვხედავ შანსს ჩემს სასიკეთოდ,,,ახლა შევჩერდი და ღრმად შავისუნთქე,,,მინდა რაც შეიძლება ნათლად წარმოვიდგინო რაზე მიდის საუბარი ჩემს მიერ წარმოთქმულ აფირმაციებში,,,,14. ნებისმიერი ჩემი წამოწყება მთავრდება წარმატებით, რამეთუ მე მმართავს ჩემი შემოქმედებითი ძალა,,, ჩემი ცხოვრება არის ჩემი მუდმივი მასწავლებელი,,, ჩემი გზა არის ის ქვის საფეხურები, რომელსაც ავყევარ წარმატების მწვერვალისაკენ – მწვერვალის შუქი გამიყვანს უმაღლეს გაცნობიერებამდე და გამარჯვებამდე…

15. სამყაროს ოკეანის ტალღებს მე თავისუფლად მივაპობ,,,და ვასხივებ: სიყვარულის ,,ვარდისფერ, ცისფერ, და ყვითელ სხივს,, მე მიყვარს ჩემი თავი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრების ყოველ მოსახვევში მელოდება მხოლოდ ბედნიერება და სიხარული ,,,

16. მე გამუდმებით ვხარობ სხვების წარმატებებით, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მზის ქვეშ ყველას ყოფნის ადგილი,,, და რამდენად ვაცნობიერებ, რომ არ მინდა ამდენი სიმდიდრე, იმდენად ვმდიდრდები და ვმდიდრდები,,,,

17. ყველაფერი კარგი რაც კი ამ ქვეყანაზე არსებობს, მოდის ჩემსკენ, ყველასგან და ყველაფრისგან,,,,

18. ჩემი სამყარო სრულყოფილია,,, მე არასდროს არაფერი არ მემუქრება და არც მომავალში დამემუქრება ,,,,,,

19. სიცოცხლის ოკეანეში უამრავ სიხარულს ვხედავ, ყველა ჩემი მოთხოვნილება და სურვილი წინასწარ კმაყოფილდება სანამ მე მოვითხოვდე, ამიტომ ძალიან მოწესრიგებული ხასიათი მაქვს და ყველა ადამიანში ვხედავ მხოლოდ ღმერთს,,, ღმერთის შვილი ჩემთვის ღმერთქმნილებაა ,,,

20. ჩემი უმაღლესი ძალების წყალობით და სიყვარულის დახმარებით მე ვქმნი საკუთარ რეალობას,,,,

21. ყველაფერი ჩემს გარშემო სიყვარულითაა სავსე, და მეც ღირსი ვარ სიყვარულის. მოსიყვარულე ხალხი სიყვარულიღ მავსებს და მე ვთვლი, რომ შემიძლია სიყვარული მოვფინო ჩემს ირგვლივ სამყაროს და ვაკეთებ ამას მთელი შეგნებით, უანგაროდ, უკანმოუხედავად, სრული შეგნებით,,,,,,

22, მე ძლიერი ვარ და ყოვლისშემძლე. მე მიყვარს და ვაფასებ ჩემს თავს, ჩემს ყოვლისშემძლე ძალას,,,, ჩემს თავს შთავაგონებ: ,,შენ მარტო სული ხარ,,— ეს უფლის დიდი თხოვნაა ჩვენს წინაშე, ღმერთი მავალებს, რომ საკუთარ თავს განსაკუთრებულად უნდა ვცე პატივი, სწორედ ჩემს ცხოვრებას ამ შეგნებით მივყვები. ჯილდოც არ აგვიანებს, ვინაიდან ჩემთვის არ არსებობს რაიმე ცხოვრებისეული დაბრკოლება,,,,,,უდუდესი მადლიერების გრძნობით ვარ აღსავსე, მადლობა ღმერთს,,,,,,,,,,

23. მე გახსნილი ვარ და მივილტვი ძალისკენ, ბედნიერებისკენ, სიმშვიდისკენ, გაგებისკენ, მიტევებისკენ,,,,,,,,,,,

24. მე ვირჩევ გაბრწყინებულ გზას, იმ ვარსკვლავს რომელსაც მივყავარ იმედის გზაზე, აღმაფრენის, და სიყვარულის გზაზე

.25. ახლა ყველაფერი ჩემთვის გახდა ნორმალური მოვლენა, სიყვარული ყოვლისშემძლე ძალაა ჩემთვის,,,სიყვარულის დახმარებით მე ადვილად განვაგებ მთელს ჩემს ცხოვრებას,,,,ღმერთს ვუყვარვარ და მიყვარს,,,,,,

26. მე ვენდობი ჩემს შინაგან ხმას, მე ძლიერი, ბრძენი, აზრიანი, გონიერი და ყოვლისშემძლე ვარ ,,,,

ლოცვა
მე ვლოცულობ არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ მთელი გრძნობებით,,, სიყვარულით მივმართავ წმინდა სამებას:
,,წმინდაო სამებაო, რა ბედნიერი ვარ მე, რომ შენ გიცნობ და აღგიქვავ ჩემს პატრონად, ჩემს მეუფედ,,,ჭეშმარიტია სიყვარული, რომელსაც ასე ღრმად განვიცდი შენს წინაშე, მე ცხოვრებაში ჯერ შენ მიყვარხარ ჩემო საწყისო და მერე ყველაფერი მიწიერი…ვგრძნობ, როგორ სწრაფად სრულდება ჩემი ყოველი სურვილი, ეს ნიშანია ჩვენი მშობლიური ურთიერთობის,,,და თუ რაიმე ისე არ არის, ეს იმას ნიშნავს რომ არ მყოფნის სიყვარულის ნაკადი, უფალო!!! აღგიქვამ, ჩემში ყოველ წუთს მოგროვდება სიყვარული, და გამართლდება ის, რასაც სახარებაში გვეუბნები იესო ქრისტევ: როდის იყო რომ დედას შვილმა პური სღხოვოს, დედამ კი ქვა მისცეს შვიილს???,,,,,ჭეშმარიტად, ეს სრული სიმართლეა,,,აი ამ იმედით მე ყოველ წუთს შენთან ვიქნები და არასდროს არ დაგშორდები,,,,,
იყავნ ნება შენი ა მ ი ნ ,,,,,
27. უზარმაზარი სიბრძნე ინახება ყოველ ჩვენთაგანში, იმ შეკითხვებს რომელიც გვებადება, პასუხებს ჩვენვე ვცემთ,,,,

28. მ ი ტ ე ვ ე ბ ა __ ეს არის პასუხი ყოველივე შეკითხვისა და თხოვნისა, ნებისმიერ თხოვნაზე ღმერთი მხოლოდ მაშინ გვიპასუხებს, როცა მიტევებას შევძლებთ,
მ ი ტ ე ვ ე ბ ა __ ეს განძია, მე ამ განძის მფლობელი ვარ, ყველას ვპატიებ და ვხდები სრულიად ,,,თავის უფალი,,,

29. სადღაც სულის სიღრმეში ჩემს შინაგან ,,მე,,_ ში არსებობს საწყისი უსასრულო სიყვარულისა,,, ახლა მე ნებას ვრთავ, გამოვიდეს სიყვარული თავისი სამალავიდან,,, ის შეავსებს ჩემს გულს, ჩემს სხეულს, ჩემს ტვინს, ჩემს ცნობიერებას სიყვარულის სხივით,,,
მე ვასხივებ სიყვარულის შუქს, მე ვასხივოსნებ მთელს ჩემს არსებობას, ხოლო ეს სხივი, ირგვლივ მყოფთ გაათასმაგებული ძალით ეფინებათ,,,,

30. მე ,,სიცოცხლეს,, ვაძლევ უფლებას შემოიჭრას ჩემს ცნობიერებაში___ გამაძლიეროს, გამზარდოს და სულიერად ამამაღლოს,,,,,

31. მე ვოცნებობ მსუბუქად და ჰარმონიულად. ჩემი მომავალი ცხოვრება ადვილი წარმოსადგენია ჩემთვის ,,,, მე ნათლად ვხედავ ჩემს თავს ხვალ, 10 წლის, 20 წლის, 50 წლის მერეც, მე მიყვარს ჩემი თავი, მე ვადიდებ ჩემს მოქმედებებს, ხელს ვერაფერი მიშლის, რომ ვეკუთვნოდე ჩემს თავს,,,

32. მე სიხარულითა და პატივისცემით ვიღებ ცხოვრებისეულ სიბრძნეს, მე მივაღწიე იმას, რომ ვიყო ბრძენი ამ უზარმაზარ სამყაროში,,, სიტყვა ,,ბ ე დ ნ ი ე რ ე ბ ა,, ჩემია, და მე ვარ თვით ბედნიერება,,,,ამას ყველა გრძნობს ვინც კი მიახლოვდება.

33. მე მხოლოდ იმას ვიძლევი, რასაც ვისურვებდი რომ მიმეღო ცხოვრებისაგან,,,,მე ვჩუქნი ჩემს სიყვარულს ირგვლივმყოფ სამყაროს,,,,მყისიერად უკან ბრუნდება გაათასმაგებული,,,

34. მე ვცხოვრობ ჩემი ოცნებების სამყაროში, ჩემი ოცნებების ფერებია: ცისფერი, ვარდისფერი და ყვითელი,,,,ჩემს ყველა ოცნებას გაცოცხლება ელის,,,

35. მე სიყვარულით ვზრუნავ ჩემს თავზე, მე ვცხოვრობ ჩემით,,,მე თავისუფლად მივაბიჯებ ჩემთვის ღმერთისგან მომზადებულ ია ვარდებით მოფენილ გზაზე,,,,

36. მე ვუკვირდები და ვტკბები თუ როგორი ღვთიური სამყაროა გაბატონებული ჩემში და ჩემს ირგვლივ მყოფ სამყაროში,,, ეს ძალა მეხმარება მეხმარება, რომ ადამიანის მიმართ ვიყო განწყობილი მოთმინებით, თანაგრძნობით და სიყვარულით,,,, მე აღარცკი მახსოვს, თუ რედესმე ვიყავი განაწყენებული,,,

37. მე ცხოვრების დინების ნაწილი ვარ, მე ყოფიერების საერთო რითმში ვცხოვრობ,,, ცხოვრება მხარს მიჭერს და მოაქვს მხოლოდ დადებითი, კეთილი განცდები, მე მწამს რომ ცხოვრება მომიტანს მხოლოდ ბედნიერებას,,,,

38. მე ვხარობ ჩემი ძალით, ახლა, ამ ცხოვრებაში მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გამოვხატო ჩემი მაღალი ნება: ვუყვარდე, და მიყვარდეს,,,,

39. ჩემი უნიკალური შემოქმედებითი პიროვნება პოულობს საუკეთესო შესაძლებლობებს, რომ უკეთ წარმოვაჩინო ჩემი თავი, ჩემი შემოქმედებითი შესაძლებლობები ჩემთან ერთად ცხოვრობს,,,, ჩვენ ვმეგობრობთ და ერთმანეთს ვავსებთ,,,,

40. მე ჰარმონიაში ვარ მთელს სამყაროსთან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრება შემობრუნდა სახით ჩემსკენ,,, ბოლოსდაბოლოს შევიგრძენი, რომ ძალიან ლამაზი ვარ,,,მე მინდა უფრო მეტად მიყვარდეს და დავტკბე საკუთარი თავით…

About Meridians
41. მე მიყვარს და ვუყვარვარ,,,,მე მიღირს, რომ მიყვარდეს და ვუყვარდე ,,,

42.მე ვერაფერი ვერ მიშლის ხელს, რომ მქონდეს ბრწყინვალე აზრები,,,მე დავტოვე ძველი ქსელი და ბედნიერებისკენ გავარღვიე,,, მე ისეთი თავისუფალი ვარ, როგორი თავისუფალიც დავიბადე….

43. დღეს ახალი დღე გათენდა, ასეთი დღე ჯერ არ გათენებულა ჩემს ცხოვრებაში,,,მე ვტკბები ცხოვრებით,ყოველ წამს, ყოველ წუთს, ყოველ საათს ვიწერ ჩემს ცნობიერებაში, ვაკვირდები და ვაკონტროლებ ჩემს აზრებს და ფიქრებს,,,,

44. დღეს მე ვპირდები ჩემს თავს, რომ გავატარებ ამ დღეს სიხარულით, დავითვლი მადლიერებას, დღევანდელი დღიდან მე სხვა ადამიანად გადავიქცევი,,,,

45. მე თავისუფალი ვარ, როგორც ნიავი, მე ვცხოვრობ სამყაროში, რომელმაც შემქმნა თავის ხატებად და მსგავსებად,,,ეს უდიდესი კომფორტია, იყო ისეთი მშვიდი, სრულყოფილი , ვითარცა ღმერთი,,,,,

46. მე აღფრთოვანებული ვარ ჩემი სხეულით, მე კონცენტრაციას ვახდენ ჩემთვის სასარგებლო ფიქრებზე, რომლებიც გამომაჯამრთელებს. გააკაჟებს ჩემს სხეულს და ჩემს ორგანოებს ნებას დართავს, რომ მშვიდად იგრძნონ თავი, საათივით იმუშავონ,,,,

47. დადგა დიადი გააზრების ჟამი, ჟამი განკურნებისა და ჰარმონიისა,,,ჩვენ უნდა დავივიწყოთ წარსული,,, ჩვენ ყველანი ღვთის შვილები ვართ _ ცხოვრების უდიდესი გამოვლინება —- ა დ ა მ ი ანი ,,,,,,

48. მე ვიცი რომ შეუფასებელი ვარ, მე ჩემს დროს ვმართავ, მე იქამდე ვიცხოვრებ დედამიწაზე, სადამდესაც მინდა,,,,სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჩემს ხელშია, და რაც ყველაზე მთავარია: ცხოვრებისგანაც მხარდაჭერას ვგრძნობ,,,

49. მე ცხოვრების სიმფონიის ნაწილი ვარ,,,,მე სრულ ჰარმონიას განვიცდი, ჩემმა ფიქრებმა მოიპოვეს სიმშვიდე:
დოოო , რეეე , მიიი, ფააა, სოლ, ლაა, სიი, ,,,, მე ვიმყოფები სიცოცხლის გამაში,,,,,,,,

50. მე ვუყურებ ჩემს თავს სარკეში, ვაკვირდები ჩემს ღვთაებრივ ,,მე,,ს და ვეუბნები ,,ჩემო კარგო, მე ძალიან მიყვარხარ შენ, ნურაფრის ნუ გეშინია, მე შენს გვერდში ვარ, მე ვიზრუნებ შენზე, მე მოგამარაგებ იმ სიყვარულით, რომელსაც ითხოვ, მე მიყვარხარ შენ, მიყვარხარ მთელი ჩემი ცნობიერებით,,, რაც უფრო ხშირად ვიმეორებ ამ საოცარ სიტყვებს, მით უფრო მეტად ვგრძნობ ჩემს შინაგან ენერგიას,,, ენერგია ისე სწრაფად ინთება, იცვლება და ჩემს წინაშე იშლება ჩემი საკუთარი სილამაზე, ჩემი ბრწყინვალება,,,,,

51. მე წყნარად მძინავს ღამე, იმიტომ, რომ მთლიანად ვენდობი ჩემს მფარველ ანგელოზს, მფარველი ანგელოზი სიყვარულითაა ჩემს მიმართ განსმჭვალული და დიდის რუდუნებით ზრუნავს ჩემს უმაღლეს ბედნიერებაზე და ყოველი სურვილის შესრულებაზე,,,, ჩემი მფარველი ანგელოზი ჩემი მეგობარია, მხოლოდ მას ესმის ჩემი გულისთქმა,,,, ჩვენ განზავებულები ვართ ერთმანეთში,,,,,

52, ჩემი ,,ჭკუა,, ქმნის ჩემს ცხოვრებას, მე ვერავინ მიშლის ხელს, რომ მხოლოდ სიკეთე ვაკეთო ადამიანთა წინაშე,,,,

53. წარსული ვერ იბატონებს ჩემზე, რადგანაც მე მაქვს სურვილი გავცნობიერდე ახალში და შევცვალო ჩემი თავი, მე ვთვლი რომ მხოლოდ ჩემი წარსულის წყალობით განისაზღვრა ჩემი ახალი საოცნებო ადგილი მოცემულ მომენტში, მე გადავწყვიტე დავიწყო ჩემი მოვალეობა სწორად აქედან ,,,,

54. მე ვფიქრობ ძალიან ბევრს, თუ რა მისია მაკისრია ამ ცხოვრებაში, ყოველი ჩემი ფიქრი გავს აგურს, რომელიც აშენებს ჩემს მომავალს,,,

55. ნებისმიერ გაუგებრობას მე ვუყურებ სხვადასხვანაირი თვალსაზრისით, თვალსაზრისი უამრავია, ამიტომ უამრავი თვალსაზრისია პრობლემების გადაჭრისა, მე არ მეშინია მომავლის, მისი მართვა ჩემს ხელშია,,, ჩემი მაღალი გონების წყალობით უმაღლეს დონეზე ვმართავ ჩემს ბედს,,,,,

56. ცხოვრების მუდმივობაში მე ვპოულობ თავისუფლებას, მუდმივობის დინებაში, რომელშიც მე ვარსებობ, ყველაფერი სრულყოფილია და მთლიანი,,,, მიუხედავად ამისა სიცოცხლე არ ჩერდება ერთ ადგილზე, ის ყოველთვის ცვალებადია,,,, სურპრიზებითაა სავსე,,,

57. არ არის დასაწყისი და არც დასასრული , არის მხოლოდ ცვალებადობა,,,, სიცოცხლე არ ჩერდება არცერთი წუთი,,,, ამითომ სიცოცხლის ყოველი გაელვება სიახლეა, როცა ერთი კარი იკეტება, იქ მეორე იღება,,,,

58. ნებისმიერ მომენტში რაც მინდა რომ ვიცოდე, ვიცი,,

59. მე გავხსენი ჩემი გულის კარი და მზად ვარ მთლიანად ავიღო ის სიყვარული, რომელსაც სამყარო მთავაზობს,,,,უუუუსაზღვროდ ადამიანი, ღვთის უმაღლესი ქმნილება,,,,

60. მე ვამსხვრევ ძველ ძველ კედლებს და ახალს ვაშენებ. ახლის შენებაში აღმოვაჩინე ჩემი შემოქმედებითი თავისუფლება,,,,

61. მე ვგრძნობ, როგორ მიცავს ღვთის ძალა, ეს მეხმარება ჩემი ცხოვრების სრულყოფილებაში,,,ყველაფერი კარგად მიდის, ბედნიერებას საზღვარი არ უჩანს,,,,

62, ყოველ ცხოვრებისეულ განსაცდელში მე უფრო ვიბრძნები,,, მე ვცხოვრობ სამყაროში— ღმერთის სამყაროში — ღმერთის მფარველობის ქვეშ, მე ვეხმარები ჩემს ხალხს ცხოვრების სწავლებაში,,,,

63. ჩემს წინ ათასნაირი შესაძლებლობები იშლება, მე ვიმსახურებ ლაღ ცხოვრებას და ვისწავლე ღიმილი, ცეკვა, სიმღერა,,, მე ვიმსახურებ სიხარულს და ბედნიერებას,,, მე ვიმსახურებ თავისუფლებას, რომ თავისუფლად ავირჩიო ჩემი ბედნიერებისათვის ნებისმიერი გზა,,, მოვიპოვე ჯანმრთელი სული, ჯანმრთელ სულში ხომ ჯანმრთელი სხეულია,,,,

64. თავისუფალია ჩემი ფიქრები, ლაღია ჩემი ოცნება,,, მე ახლა შევიგრძნობ ახალ სივრცეს, მე ახლა უკვე სხვანაირად შევიცნობ სამყაროს მამას და სამყაროს დედას,
მე მინდა ახლებურად ვიზრუნო ჩემს თავზე და ხვალინდელ დღეზე,,,,

65. მე ვადიდებ სამყაროს ჰარმონიას ჩემში და ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანებში,,,,ჩემში შემოიჭრა ფოლადისებური ენერგია, შემავსო და გამასხივოსნა,,,,

66. მე მინდა, რომ გავხდე ბრძენი. სიბრძნე გამარკვევს ყველაფერში, რაც აუცილებელია ,,სწორი ცხოვრების,, წესისთვის, მე მინდა სრულიად შევიცვალო და გავიზარდო, მე ვკვებავ ჩემს სულს იმით, რაც აუცილებელია, რომ გავხდე უფრო მიმზიდველი,,,

67. მე ვეუბნები ჩემს თავს: იყავი ის, ვინც უნდა იყო,,, ამის მერე ვიმსახურებ ცხოვრებაში საუკეთესოს,,,მე მიყვარს და ვაფასებ ჩემს თავს და ჩემს ირგვლივმყოფ ადამიანებს,,,,

68. მე ვაკეთებ ყველაფერს, რაც შემიძლია ყოველთვის და ყველგან ხალხის ბედნიერებისთვის,,,როცა ჩვენ, ადამიანებს უსაზღვროდ გვიყვარს ერთმანეთი, სულ საუკეთესო საქმეებით ვართ დაკავებულნი,,, ეს ბედნიერების აღმოჩენაა, ამის დანახვაზე ღმერთი ხარობს და ზეიმობს,,,

69. ვუყურებ ჩემს თავს თვალებში და ვეუბნები: ,,მე შენ გპატიებ,,, და მე შენ მიყვარხარ,, ამის მერე უფრო ადვილად ვპატიებ სხვასაც,,,,

70. მე ცხოვრებაში ვიმსახურებ ბედნიერებას, უამრავ ბედნიერებას, ულევ სიხარულს, სიმდიდრეს, ,,,და იცით რატომ??? იმიტომ რომ გავიაზრე, ნებისმიერი ადამიანი ჩემთვის არ ყოფილა არც მტერი და არც მოყვარე,,,, ის მხოლოდ მასწავლებელია, რომელიც ცხოვრებას მასწავლის,,,

71. მშვიდად მივყვები ცხოვრების დინებას,,,,მე ვდუნდები და ვაძლევ ცხოვრებას უფლებას, რომ დააკმაყოფილოს ყველა ჩემი მოთხოვნა, ც ხ ო ვ რ ე ბ ა, ეს სასწაულია და იგი მე მეკუთვნის,,,,
მ ა დ ლ ო ბ ა ათასი მადლობა ამისთვის
ღმერთო,,,

72. მე შინაგანათ გახსნილი ვარ, მზად ვარ, მივიღო სამყაროს სიბრძნე, მე ვიცი რომ არსებობს ,,სამყაროს მაღალი გონი,, სწორედ მისგანაა ყოველის პასუხი, ყოველი გადაწყვეტილება, განკურნება, ყოველივე არსებულის არსებობა დედამიწაზე,,,,,

73. მე ვენდობი მაღალ ძალას და გონს დარწმუნებული: თუ რაიმე დამჭირდება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას,,,,მაშინვე მომაწვდის, გამიხსნის, მიკარნახებს,,,,,
ჩემს შინაგან სამყაროში მხოლოდ უფალი მეფობს,,,

74. მე მთლიანად მზად ვარ სიცოცხლისთვის, ბედნიერებისთვის,,,,მე ავირჩიე ლამაზი გზა; გ ო ნ ი ე რ ე ბ ა ,,,,, ჩემი გონი ჩემს აზრებს ბატონობს,,,,,ადამიანი მაშინ იმარჯვებს, როდესაც ,,აზრებს,, ,, გონი,, კარნახობს,,,,,,,,,,,,

75. მე გადავლახე შიში და დავამსხვრიე ბარიერი ჩემსა და სხვა ადამიანებს შორის,,,,,მე შევქმენი ჩემი პირადი ცხოვრება; ლამაზი, ლაღი, ბავშური ,,, ჩემს ხვალინდელ დღეზე ღმერთი ზრუნავს,,,,ეს ბუნებრივია, ის მამაა მე კი შვილი ,,, მადლობა მამიკო ამისთვის,,,მიყ ვარ,,,,,ხარ!

76. ,,სულიერი საზრდო,, რომელსაც ითხოვს ჩემი სხეული და ჩემი ტვინი, ეს მუდმივი სიყვარულის ნაკადია. უსაზღვროდ მიყვარს ჩემი თავი, შესაბამისად სხვებიც, აი აქა ვარ მოგებული,,,,,მე ვამაყობ ჩემი ჭკუით.

77. მე სამყაროს წინაშე მხურვალე სიყვარულს ვამჟღავნებ, პატივს ვცემ ჩემს არჩევანს: ეს კაცთმოყვარეობაა,,,,მეც კაცთა სიყვარული მაკრავს ირგვლივ.

78. ჩემს ფიქრებსა და სხეულს შორის ჩამოვაყალიბე ჰარმონია,,,მე ვაწონასწორებ ჩემს ფიქრებს, გაწონასწორებული ფიქრები საშუალებას მაძლევს, რომ თავი ვიგრძნო ჯანმრთელად და სრულყოფილად,,,,,

79. ჩემი ცხოვრების ყოველი გაელვება სასწაულია, სიახლეა, ქორფაა, შევსებულია სიცოცხლით,,,,მე ვიყენებ ,,აზრთა კონას,, რომ შევქმნა ის, რაც მე მინდა, უამრავი ენერგიის დანაზოგი მაქვს, ამ ენეერგიით ვისრულებ სურვილებს….

80. ჩემს ირგვლივ მთლიანი ჰარმონიაა, მე სიამოვნებით ვუსინჯავ გემოს ცხოვრების ნექტარს და ვტკბები ამ სიტკბოთი,,,,,მე აღსავსე ვარ სიყვარულით,,,,

81. მე მთლიანად განზავებული ვარ უფალში, ამიტომ ჩემს ირგვლივ მთლიანი ჰარმონიაა, ამას ყოველი ამოსუნთქვის და ჩასუნთქვისას განვიცდი, მე უზარმაზარი ძალის პატრონი ვარ,,,,
ჩემი ფიქრების ,,მეფე,, თავად ვარ, იმას, რასაც სხვები ლაპარაკობენ არ ვანიჭებ არავითარ მნიშვნელობას,,,,ეს ჩემზეა დამოკიდებული მივიღებ მათ ,,გამოწვევას,, თუ არა!!! ჩემი ძალა ჩემს ფიქრებშია,,,,,,

82. მე ვხსნი ჩემი გრძნობის ყველა ორგანოს, რომ შემოიჭრას სამყაროსაგან ბოძებული ,,ბედნიერება,, ყოველი მორიგი ცხოვრებისეული ფაქტის გაელვება საშუალებას მაძლევს, რომ გავხდე უფრო სრულყოფილი: ქრისტეს მცნებაში და სიყვარულში,,,,,ეს მეხმარება მივუახლოვდე იდეალს ,, მაღალ ღმერთს,,

83. მე ქედს ვიხრი ჩემი სხეულის წინაშე, მე მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ ჩემი სხეულის ყველა ორგანო ასე ჯანმრთელია. იგი ერთგულად მემსახურება,,,,მადლობას ვუხდი ჩემს თავს და უზენაეს სამყაროს, რომ ასეთი სრულყოფილი გამაჩინა,,,,,მადლიერი ვარ ღმერთო, მადლიერი,,,,,,

ს,,,,,

. 84. მე მსუბუქად და თავისუფლად მივაპობ ცხოვრების ოკეანის ტალღებს,,,,,ეს ჩემი ჯანსაღი ენერგიის წყალობააა,,,,მადლობელი ვარ ჩემო ძალავ და ენერგიავ ასეთი ერთგულებისთვის,,,,,

85. მე სავსე ვარ სიცოცხლით, ენერგიით, ბედნიერებით, ენთუზიაზმით, ხვალინდელი დღის იმედით, მადლიერებით, თანაგრძნობით,,,,,,,რაც კი ღმერთს ადამიანისათვის კარგი რამ უჩუქებია, ეს ყველაფერი მე გამაჩნია,,,,

86. ყოველდღიურად ჩემი სხეული მზადაა, რომ მემსახუროს, მე მადლობას ვუხდი ჩემს ფეხებს, ჩემს ხელებს, ჩემს ნერვიულ სისტემას, ჩემს ორგანოებს, რომლებიც ასე საათივით მუშაობს, ჩემს ჯირკვალთა სეკრეციას, ჩემს შვიდ ჩაკრას, ჩემს ხერხემალს,,, მთავარ საყრდენ ხერხემალს, ჩემს ყურებს, ჩემს თვალებს, ჩემს პირს, ჩემს ტვინს და ჩემს სხეულის ენერგიას, რომელიც ყოველ წამს იკრებს ჩემთვის ძალებს,,,, მე მიყვარს ჩემი სულის ცხრაკლიტული, რომელშიც ჩემი ნებართვის გარეშე ვერავინ ვერ შემოაღწევს,,,,

87. მე ვქმნი ჩემი აზრების სამყაროს ,,, ჩემი სხეული კი ამ სამყაროს მეშვეობით ჯანსაღია,,,,მადლობა, ასიათასი მადლობა ღმერთო,,,,,

88. მე გამაჩნია საკმარისი ძალა და ცოდნა, რომ გავერკვიო მთელს ჩემს ცხოვრებაში,,,,,ჩემს ბედნიერებას მხოლოდ მე ვხელმძღვანელობ,,,,, ბედნიერების ტაძრის გასაღები მე მეკუთვნის ,,,,

89. მე არ გამაჩნია მოთხოვნილება, ღომელიც შეებრძოლება ჩემში მიმდინარე გარდაქმნებს, ყოველგვარი ბედნიერება თავისთავად მოედინება, როგორც კი მე ამის ბრძანებას გავცემ, მე სათუთად უკან გავაბრუნებ ყველა არასასურველ მოვლენას ,,,,

. 90. მე ,,თვითშეგნება,, ვარ, ამიტომ ძალიან ვუყვარვარ ირგვლივმყოფთ, მე გარემოცული ვარ სიყვარულით, და სიყვარულის იისფერი ველი მიცავს მე ,,,,

91, ნებისმიერი წყაროებიდან მე ვაგროვებ ჩემი ცხოვრების გასაუმჯობესებელ იმფორმაციას,,,,, ჩემთვის არ არსებობს ცოდნის საზღვარი,,,, ახალ ცხოვრებას ახალი, გამბედავი ოცნებები მოაქვს, ახალ საუკუნეს ახალი ადამიანი სჭირდება ,,,,

92. მე სავსე ვარ ენთუზიაზმით და ენერგიით,,,,არასოდეს არ არის გვიანი, რომ წამოვიწყო ახალი საქმე, გამოვიმუშავე ახალი მანერები, რომელიც მეხმარება ცხოვრებაში….

93. მე მივაბიჯებ ცხოვრების გზაზე მსუბუქად და ბედნიერად, ,,,, თვალნათლივ ვხედავ ჩემს თავს თეთრი შუქით გასხივოსნებულს,,,,აი ახლაც ვხუჭავ თვალებს, ღრმად გავიაზრებ ჩემს მიერ წაკითხული აფირმაციების დედააზრს, და რას ვხედავ??? სასწაულს, ენით აუღწერავ სასწაულს,,,,,,,,,

94. მე ვფიქრობ და წარმოვთქვავ ერთ მრავლისმთქმელ სიტყვას ,,სიყვარული,,
მე ვიმყოფები ცხოვრებასთან თანხმობაში, მე ვსაუბრობ ხმადაბლა, ნაზად, გარკვევით, აუღელვებლად ,,,აი ამ წუთშიც ჩემს თავს ვეფერები და მადლობას ვუხდი, იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც განვიცდი,,,

95. მე ვაცნობიერებ ყოველ წინადადებას და ვგრძნობ, რომ ცხოვრება დადებითად მპასუხობს ყოველ თხოვნაზე, ცხოვრებას ჩემთვის მხოლოდ ბედნიერება მოაქვს,,,,

96. მე მიყვარს შემი თავი, მე ვამაყობ ჩემით, თუ როგორი საზრიანი ვარ ,,, მე მოვუწყე ჩემს თავს კომფორტული საცხოვრებელი,,,მე ჩემს სახლში შვებას ვგრძნობ და იგი სრულიად მაკმაყოფილებს, მე შევავსე ჩემი სახლი სიყვარულით, ,,,, ამიტომაა ვინც ჩემთან დაიარება, გრძნობენ ამ სიყვარულს და იკვებებიან სიყვარულით,,,,,

97. მე მიყვარს ჩემი თავი, ჩემი ფიქრები, ჩემი ქცევები, რადგან გადავსებულია სიყვარულით,,,,ხალხის, კაცობრიობის წინაშე,,,იმას, რასაც მე სხვებს ვაძლევ, უკან მიბრუნდება ათასად….

98. ჩემს ფიქრებში გაბატონებული ატმოსფერო, საშუალებას მაძლევს მომანიჭოს წუთიერი საოცრება, ჩემს ირგვლივ ყოველთვის ჰარმონიული ატმოსფეროა, მას მოაქვს ჩემთვის და ჩემს ირგვლივ მყოფთათვის ბედნიერება და სიმშვიდე,,,,,

99. მე სრულყოფილი ადამიანი ვარ, მე მივდივარ ცხოვრების გზაზე და სიყვარულით მხარს ვუჭერ ჩემს თავს….

100. მე გაცნობიერებული მაქვს ის ფაქტი, რომ ყოველთვის მოიძებნება დრო და ადგილი, რათა ვიფიქრო, ვიფიქრო ბევრი, თუ ვინ ვარ და რა შემიძლია შევასრულო და სიკეთე დავთესო ამ ქვეყანაზე ,,,

101. მე ყოველ ადამიანში ვხედავ მხოლოდ კარგს და ვეხმარები ადამიანებს გამოავლინონ მხოლოდ სასიამოვნო ქცევები,,,,

102. მე სიხარულით ვემშვიდობები ჩემს მიერ განვლილ დღეებს და მოვუწოდებ ჩემს თავს ხვალინდელი დღის ბედნიერებისკენ, რომ ხვალინდელი დღე თვითონ იზრუნებს ჩემს ბედნიერებაზე ,,, ჩემზე ღმერთი ფიქრობს და ეს სრულიად საკმარისია, რომ ვიყო უბედნიერესი ,,,,,

103. ცხოვრების ყოველი გაელვება, ეს მხოლოდ შესაძლებლობაა ჩემთვის, რომ დავიწყო ახალი ცხოვრება, ,,ა ხ ა ლ ი ც ხ ო ვ რ ე ბ ა,, დღეს, ახლა და აქ ,,, აი სამყაროს კანონი, ,,დღეს, ახლა და აქ,,

104. მე მშვიდად ვარ სწორედ იქ, სადაც ვიმყოფები. მე ვიღებ ჩემთვის ნაბოძებ ყველა ბედნიერებას, და ვიცი რომ ყველა ჩემი სურვილი და მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული, მაშინათვე, როგორც კი მე ამის სურვილს გავცემ , მე ჩავდექო სამყაროს უმაღლეს ,,ცნებაში,, და გამოვიწვიე სამყაროში ,,ოოო,, აღფრთოვანება,,,,,,,ო ცნება შევძელი.

105. მე ადვილად ვეგუები ცვლილებებს, რადგან ვთვლი, რომ რაც ხდება, ეს ყველაფერი ღმერთის ნებაა, მისი ნების გარეშე მე ერთ ნაბიჯსაც ვერ გადავდგამ, მე ცხოვრებას მივყვები ღმერთის სიყვარულით,,,,,,,,,, აი, რატომ ვდგავარ ცხოვრებაში ასე მყარად, ახლაც შევჩერდი, მინდა გავიაზრო ჩემს მიერ წაკითხული ,,აფირმაციების,, დედააზრი, კი, კი, სწორეა, ყველაფერი კარგადაა, მადლობა სამყაროვ ამისთვის.

106. ყოველი ჩემი ფიქრი აშენებს ჩემს მომავალს. ყოველი ჩასუნთქვისას მე ვთავისუფლდები ყველა ცრუ იდეებისგან, ყოველი ახალი ამოსუნთქვა, უკვე ცხოვრების და საკუთარი თავის სიყვარულის შეგრძნებაა,,,,,,,,,,

107. ყოველი ჩვენთაგანი შინაგანად კავშირშია სამყაროსთან, ამ კავშირს ქვია ,,სამება,, საწყისი, შუა და სასრული ,,,, თუ ამ ჭეშმარიტებას მთელი შეგნებით გავაცნობიერებ, მივაღწევ მთელი სხეულის ჰარმონიას, ჯანმრთელ ფიქრებს და ემოციებს, ამაში კი ეს მტკიცება მეხმარება: მე სინათლის შვილი ვარ…
მე მიყვარს სინათლე,
მე ვემსახურები სინათლეს,
მე ვცოცხლობ სინათლეში,
მე მიცავს სინათლე, მანათლებს, მეხმარება და კვებავს ჩემს სულს, მე ვლოცავ ჩემს დაბადებას, ჩემს არსს, და მე ვლოცავ ,,სინათლეს,, თაყვანს ვცემ, ვაძლიერებ და ვასხივოსნებ მის სიდიადეს,,,,,,,,,,
დიდება სინათლეს,,,,
დიდება სიცოცხლეს,,,,
შედეგი??? ჩემს სულში უფალი მეფობს,,,,,,,,,

108. მე ვფიქრობ, რა, სიყვარულზე და სიხარულზე, ვიქმნი ჩემთვის მოსიყვარულე და მხიარულ სამყაროს,,,,მე მშვიდად ვარ,,,მე თავის,,,,უფალი ვარ, კაი ხანია ჩემს თავში უფლის აკვანი დავარწიე,,,,,,,,, თავის უფალი!!!

109. მე ვეყრდნობი ჩემს საკუთარ ძალას, გამუდმებით ვაფიქსირებ ჩემს ნებას: ,,დაე, იყოს სამყარო ჩემთვის ბედნიერი, კეთილი, მოსიყვარულე, მშვიდობისმოყვარე,,,
დაე, იყოს ხალხო, სამყარო თქვენთვის ბედნიერი, კეთილი, მოსიყვარულე, მშვიდობისმოყვარე,,,,,,,,,
დაე, ჩემში შემოვიდეს სამყაროს ძალა, გონი და სიბრძნე რომელსაც ფლობს თვით ,,იესო ქრისტე,,
დაე თქვენში შემოვიდეს ჩემო საყვარელო ხალხო, სამყაროს ძალა, გონი და სიბრძნე, რომელსაც ფლობს თვით ,,იესო ქრისტე,,

110. მე ვამაყობ ჩემი ძლიერი სულით. ჩემი სული დღითიდღე იზრდება…..სილამაზე მამშვენებს მე, მე ვიხიბლები იმით, რასაც ჩემი თვალები ხედავენ , ჩემი ღვთაებრივი, ერთგული თვალები,,,,,,მადლობა ძვირფასო ამისთვის,,,,,,,,,

111. მე დღეს გავბედავ და ვიტყვი ფრანცის აზისიელის მიმართვას ღმერთთან : ,, ოოო ღმერთო მაღალო !!! შენი სიმშვიდის მაგალითად გადამაქციე,,,
რომ სიყვარული ვთესო, იქ, სადაც სძულთ ერთმანეთი,,,
რათა მივუტევო, სადაც შეურაცმყოფენ,,,
რათა შევარიგო იქ, სადაც ჩხუბია,,,
რათა სიმართლე ვადიდო იქ, სადაც ტყუილი მეფობს,,,
რათა რწმენა მოვიტანო იქ, სადაც რწმწნას სრესს ეჭვი,,,
რათა სანთელი ავანთო იქ, სადაც ბატონობს ბნელი,
რათა სიხარული ვთესო იქ, სადაც ბატონობს სევდა…
ოოო !!! ღმ ერთო მაღალო !!!
ნუ მიმისწრაფებ მისკენ:
არა ვღებულობდე ნუგეშს, არამედ, თვით ვანუგეშებდე,,,
არა გაგებულ ვიყო, არამედ, მესმოდეს სხვისი,,,,
ვინც გასცემს, ხომ მხოლოდ ის ღებულობს,,,
ვინც მიწიერს ივიწყებს, ის სულს პოულობს,,,
ვინც მიუტევებს, მას თავად მიეტევება,,,,
ვინც საკუთარი სულისთვის იღვწვის, ის სიცოცხლისთვის იბადება,,,
და თუ ჩვენ შენში შემოვალთ ღმერთო, ჩვენ შევალთ მარადიულ სასუფეველში ,.,,,
ა მ ი ნ !!!
112. მე ვიმყოფებით დროის მუდმივობის უსასრულო მოგზაურობაში,,,
ახლა ჩემი სულის ქარავანი გაჩერებულია პლანეტა დედამიწაზე. დედამიწა ითვლება ,,აუდიტორიად,, სადაც უამრავი ცოდნაა დაგროვილი, რომ ჩემი სული გავჟღინთო განათლებით,,,,აქ, ჩვენ მხოლოდ იმიტომ ვიბადებით უმცირესნი, რომ მივაღწიოთ უდიდესს ,,ღმერთკაცს,,
,,მე მამისგან გამოვალ , და მამისა თანასწორ ვარ,, !! განაცხადა იესომ ,,,,

113. ჩემი ინტუიცია უმაღლეს დონეზეა განვითარებული, მისი წყალობით უშეცდომოდ ვცხოვრობ…ინტუიცია, განსაზღვრულ დროს, განსაზღვრულ სიტუაციაში მკარნახობს ზუსტ რჩევებს ,,,,,,
114. მე მაღალსულოვნებით ვარ განწყობილი ჩემი თავის მიმართ, ამიტომ ყოველი ჩემი გადაწყვეტილება კარგად და ბედნიერად მთავრდება,,,,,,

115. მე ვენდობი ჩემს შინაგან ხმას,,, მე ძლიერი ვარ, ბრძენი და ოვლისშემძლე. მე ბოლომდე ვასრულებ ადამიანის დანიშნულებას. მადლობა ღმერთო, ათასი მადლობა,,,,,,,,,,,

116. მე მადლობელი ვარ ცხოვრების, რომ ასეთი სამართლიანია ჩემს წინაშე. მე უამრავი ბედნიერი დღე გამითენა ღმერთმა, მადლიერებას ვუძღვნი მას,,, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მაღალი ღმერთი, კოსმოსი, სამყარო, აბსოლუტი არ ცდება, იგი სამართლიანია, ამიტომ ჰქვია ღ + მ ერთი ,,,, ღრმად მწამს ერთი ,,ღმერთი,, !!!

117. მე მადლობელი ვარ, რომ დადგა ჩემი რიგი და გავჩნდი დედამიწაზე, სადაც საშუალება მაქვს ფიზიკური შეხებისა და შეგრთნებისა ,,,, ეს ხომ სასწაულია, შესანიშნავია ,,,, სხვა განზომილებაში ხომ სულიერი ვიბრაციაა, ადამიანი ,,ასტრალურ,, სხეულში ,,,,,
118. მე ბოლომდე გავიაზრე ეს ხანმოკლე შვებულება დედამიწაზე,,,,სულ რაღაც 100 წელი, და გადავწყვიტე შევიგნო, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ჩემთვის არც მტერია და არც მოყვარე, მხოლოდ მასწავლებელია, რომელიც ცხოვრებას მასწავლის და მზრდის ,,,,,

119. ,,სიყვარული,, გადაგვარჩენს, და ამიტომ მე უარს ვამბობ იმ ფიქრებზე, რომელთაც არ მოაქვთ სიყვარული, სიხარული, ურთიერთგაგება, იმედები, ჰარმონია, მეგობრობა, მეზობლობა, მადლიერება, მიტევება.
ჩემი სიცოცხლე სიყვარულის ნაყოფია ,,,,,,,,

120. მე სიყვარულის დახმარებით ვეხმარები ადამიანებს, რომ ვაპოვნინო თავიანთი თავი ამ დიდ სამყაროში, სადაც სულაც არ არის ძნელი ადამიანებს უყვარდეთ ერთმანეთი,,,

121, მე შევძელი გულწრფელი ლოცვა, ვლოცავ სამყაროს: დაე !!! დედამიწაზე იმეფოს სიყვარულმა, სიმშვიდემ, დაე !!! აღივსოს ყოველი ადამიანის გული სიხარულის და ბედნიერების შეგრძნებით,
დაე !!! იყოს ნება შენი დიადო ღმერთო, რამეთუ აღსრულდეს ნება ჩვენი ამინ !!!

122. მე ვამბობ ამაყად: ,, ჩვენი თავის მბრძანებელო, ჩვენი ჭკუის, ჩვენი გონის, ჩვენი სხეულის, ჩვენი ბედის, ჩვენი ოჯახის, ჩ ვ ე ნ ი მთლიანი სამყაროს უფალო! გვიყვარხარ შენ და მთლიანად პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენს თავზე ,,, გადმოგვაფრქვიე შენი ყოვლისშემძლე ენერგია, თავისი ბრწყინვალებით,_____ დაბადე სრულყოფილება ყველაფერში, ყოველ ჩემს ფიქრში და ყოველ ჩემს გრძნობებში,,,,

123. მე აქ ვარ, და მე მზად ვარ,,,,, დამაყენე ჭეშმარიტების გზაზე, მაჩუქე ძალა, რომ სრულყოფილად შევასრულო ადამიანის მოვალეობა, რომელსაც ითხოვ ყოველ წუთში და ყოველ წამში ჩემგან ,,,,,,

124. ჩემი აღთქმა, მიმართვა ცის სამეფოს ,,,,
მამაო ჩვენო, შემომქმედო ღმერთო !
მე ვიღებ შენდამი რწმწნას,
რწმენა გზაა ჩემი, ჩემი სულის გადარჩენის !
მე ვიღებ შენს მუდმივობის კანონს ,,სიყვარულს,,!!!
მთელი სიყვარულით და შენდამი ლტოლვით მივიღებ დიდ სიბრძნეს, შენგან ბოძებულს ,,,,
აღთქმას ვდებ : გავალამაზებ ჩემს ცხოვრებას, როგორც მიწაზე, ისე მთელს სივრცეში….
ამინ ,,,,
125. მე დალოცვილი ვარ, ამიტომ თავისუფლად ვმოძრაობ წარსულიდან აწმყოში. ჩემი მომავალი ცხოვრება შევსებულია სინათლით, მე ვდგავარ იქ, სადაც ანთებული ლამპარი, ცოდნის ლამპარი ანთია,,,,დიდმა მოძღვარმა საუკუნეების უკან კაცობრიობას მოგვიწოდა: ,, ხალხო !!! ჩეიცანით ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება თავისუფალს გაგხდით თქვენ,,,

126. მე ვუერთდები მის მოწოდებას, მე არაფერი არ მზღუდავს ,,,, მე თავისუფალი ვარ, როგორც მერცხალი ,,,, მერცხ ალი ,,,, რომელიც თავისუფლად დაფრინავს ცის კამარაზე ,,,,,,,,,

127. მე მთელი ჩემი ღვთიური შეგნებით ვცდილობ ,, ახლა და აქ,, წარმოვიდგინო ამ მოწოდების დედააზრი, ,,,,, ჰოდა მთელი ჩემი ადამიანური ზეცნობიერებით გავაცნობიერებ ჭეშმარიტებას, რომელიც თავისუფალს გამხდის მე ,,,,,

128. მე წყნარი ვარ, აუღელვებელი, ხმადაბლა ვსაუბრობ, ვლოცულობ, ვმედიტირებ, ზომიერად მივყვები მიწიერ ცხოვრების დინებას, ადამიანისთვის განკუთვნილი კანონებით,,,,ეს უფლებას მაძლევს, რომ გონივრულად განვაგო ჩემი ცხოვრება,,,,
თანაგრძნობა, სიყვარული და თვინიერება თან მსდევს ,,,, კიდევ მადლობა, ათასი მადლობა ღმერთო ,,,,,,
129. მე მწამს რომ სამყაროში იმეფებს: ,,სიყვარული,, ,,მშვიდობა,, ,,ჰარმონია,, ამ სამეულის დახმარებით მივაღწევთ ,,ბედნიერებას,, ,,ჯანმრთელობას,, ,,სულის სიმდიდრეს,,
ეს ყველაზე აუცილებელია დღეს კაცობრიობისთვის !!!
130. ჩვენ ვცხოვრობთ პლანეტა ,, დედამიწაზე,, რომელიც იმყოფება კოსმოსის მთლიანობაში. დროისა და მუდმივობის საათს თავისი მაჩვენებელი აქვს.
ჩვენი 67 წლის სიცოცხლე იმ საათის 1 წუთსა და 27 წამს შეადგენს,,,,, ნუ გამოვიყენებთ ამ ძვირფასს 2 წუთს მიწიერზე დარდით და წუხილით. უფრო ჭკვიანურად განვლიოთ ჩვენი წუთისოფლად სტუმრობა, შევიგნოთ, გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ,,პლანეტა დედამიწის,, სტუმრები ვართ,,,, მოვდივართ და უკან ვბრუნდებით,,,

სამყაროში ყოველი დაბოლოვება, იმავდროულად სხვაგან დასაწყისია,,,, სიცოცხლე ხომ მუდმივია, უკვდავია. ამიტომ როცა ჩვენ მოვდივართ ამ ქვეყანაზე, იდგმევა დაბადების სპექტაკლი, ხოლო, როცა უკან ვბრუნდებით, გარდაცვალების სპექტაკლი,,,,,,,, ეს სამყაროს კანონია, ყოველჩვენთაგანს მოუწევს გამგზავრება, როგორც კი ჩამოკრავს მისი საათი,,,,,

ეს ფენომენი გარდაცვალებაა, გადასვლაა, გაცვლაა, გადაადგილებაა, გამგზავრებაა, დაბრუნებაა სახლში — ღმერთის სახლში….
არც ერთ ერს არა აქვს ისეთი შესაფერისი, აზრიანი, შინაარსიანი სიკვდილის შესატყვისი სიტყვა, როგორც ჩვენ ქართველებს ,, გ ა რ დ ა ც ვ ა ლ ე ბ ა ,,
გარდაცვალება არ არის ტკივილი და არც ტრაგედია, ან უბედურება, რადგან გარდაიცვლება მდიდარიც და ღარიბიც, ვეგეტარიანელი და ხორცის მიმრთმევიც, გარდაიცვლება ხულიგანი, ისიც ვინც მედიტირებს, ისიც ვინც ლოცულობს, გარდაიცვლება კარგიც და ცუდიც,,,,,,
ეს ნორმალური ბუნებრივი პროცესია,,,,,როცა ერთი კარი იკეტება, იქ მეორე იღება,,,,,,,,,,, როცა დაიკეტება დედამიწაზე ცხოვრების კარი, იმავდროულად გაიღება სხვა კარი,,, გაგრძელება ჩვენი ფიზიკურიდან,,,ღვთიურ განზომილებაში.

მედიტაცია, რომელიც ღმერთთან დაგაახლოვებთ!

დილამშვიდობისა ჩემო მეგობრებო! მოგესალმებით, უფალი მეფობს!!! ჩვენ ასე ვესალმებით ქართველები ერთმანეთს: გამარჯობა ! ,,უფალი მეფობს,, გაიხარეეე, ჩვენთანაც უფალი მეფობს. შემოგთავაზებთ პატარა, რაას??? მედიტაციას, შეხვედრას ჩემს თავთან!

ს ი ჩ უ მ ე

ახლა ვიმყოფები ღვთიურ სიჩუმეში,—- ახლა და აქ
მე მშვიდად ვარ, მე ჩუმად ვარ, მდუმარე ვარ, მ ო დ უ ნ ე ბ უ ლ ი —- ….. მესმის ჩემი გულისცემა, — ამ უზარმაზარ სიჩუმეში ჩვენ ორნი ვართ: მე და ღმერთი, ,,გავერთიანდით” და ახლა იწყება უდიდესი ენერგიის მოქმედება…
და მე მშვიდად ვარ ამ ენერგიაში, რომელიც ჩემია, — ჩემგან ამოფრქვეული ენერგია ვრცელდება, მილიარდი კილომეტრებით და მოიცავს მთელს სამყაროს, გალაქტიკებს, მზის სისტემებს, ჰქმნის უზარმაზარ რეზონანსს — მე გავაცნობიერე, რომ სივრცე არის უსაზღვროდ დიდი და ამ დროს უსაზღვროდ პატარა, რომელიც ჩემს თავში ეტევა, რამეთუ ,,მე,, ორივეში ერთდროულად ვარ — და მე გააზრებული, გაცნობიერებული ამ კოსმიურ რეალობაში, ვიმეორებ, რომ ვარ ღმერთის შვილი, უდიდესი მზითვების პატრონი, მე ვარ უკიდეგანო ენერგია, უშიშარი, რწმენით და ნდობით აღსავსე… მე ავამაღლე ,,ქრისტე,, ჩემს გულში, ვაქებ და ვუგალობ მას:

,, დიდება, დიდება, დიდება შენდა უფალო ღმერთო !!! —- ჩემი სულის გალობაში იკვეთება უდიდესი ჰარმონია, სიყვარული, სიმშვიდე — ჩემი გულიდან ამოიფრქვა ახალი სიცოცხლის ძალა, ენერგია ,, ცი +++ რა,, ცის დიადემა, სხივი,,,,,,,,,,,,,
ღვთისმშობელი მარიამის სიყვარული, თანაგრძნობა და თანადგომა მავსებს მე ,,,,

ყოველი გათენებული დღე სავსეა ჩემი გულიდან ამოფრქვეული სიყვარულის ენერგიით… ჩემი სიცოცხლე და თვით ცხოვრება განსმჭვალულია ბედნიერებით, წარმატებით, — ყოველი სურვილი შესრულებულია,,,, მე სამყაროს ,,გონის” რითმში ვზივარ…
მე ვაღიარებ ქრისტეში ყოფნას, მე გავხსენი ორივე ყური მის მოსასმენად, მე გავახილე ორივე თვალი მის შესამცნებად, მე გავაღე ჩემი ბაგე ღმერთის და ღმერთის შვილების სადიდებლად…
ჰარ,,,,მო,,,,ნია ჩემი მთავარი მდგომარეობაა,
სიმ შვიდე ჩემი ყოველდღიური მიზანი…

უფალი მეფობს!
უფალს ვუყვარვართ!
ჩვენ ჩვენი თავის “უფალი ვართ”

ამინ !

რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში ციფრებს?!

მოგესალმებით !!!
დღეს მე გავაჟღერებ ათი ციფრის მნიშვნელობას!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
მეგობრებო, როცა ქართველებმა ის ათი პლანეტარული დამწერლობა შექმნეს, რითიც წარმოიშვა საკაცობრიო ლოგოსი და მაშინდელმა დიდმა ბრძენმა ბერძნებმა ქა-რთველების შრომის და გონის საპატივცემულოთ თავიანთ ქალღმერთს ,,ათ ენა,, დაარქვეს და ერთერთ დიდ ქალაქს ,,ათენი,,!!! ქართველებმავე დაწერეს ეს მათემატიკური ციფრებიც, და დიდი ღვთაებრივი, გააზრებული უნარით თითოეული ცი–ფ–რი კოდურად გამოსახეს:
1 ერთი, არის ართი, ანუ ღმერთი, ანი საწყისი. სამ ართ ალი, მ ართ ალი, მ ართ მადიდებელი და ა, შ, ბერძნულად ერთს ,, ენა,, ქვია.
2 ორი საწყისი და სასრული ანი და ჰოი ,,, მე და ღმერთი. ალფა და ომეგა.
3 სამი, მე, მამა და სული წმინდა… დიადი სამება.
4 ოთხი, სამიდან მეოთხეში გადავედით… სამ ოთ ხე .
5 ხუთი დიადი ბალანსია.
6 ექვსი დიადი წონასწორობა, სამს აქეთ ამაგრებს და ცხრას იქით,,,, ილუმინატებმა ეს ტყუილი გამოიგონეს, ხალხის დასაშინებლად და შეიქმნა შიშის უზარმაზარი ეგრეგორი, ამოაგდეს ცხრა ციფრიდან ყველაზე მნიშვნელოვაბი კლავიატურა და ხალხს შემოსავლების წყარო ჩაუშალეს, არავითარი სამი ექვსიანი არ არსებობს, ექვსიანზე ძლიერი ციფრი არაა ციფრებში,,,
7, შვიდი სერიოზული საკრალური ციფრია: 7 დღე, 7 გზის ზეთისცხება, 7 ჩაკრა, 7 მთავარარხისტრატი, 7 ფერი ცის სარტ ყელში, და ა, შ, სემ ია,,,რუსულად ,,ოჯახი,,
8 რვა დიადი საკრალური მნიშვნელობის: ღმერთის და შვილის ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა,,,,მუდმივი კონტაქტი,,,
9 ცხრა,, უმაღლესი ბალანსი,,,ბავშვი 9 თვე ზის დედის მუც ელ ში, ქათამი მე 9 ე დღეს ჯდება კვერცხებზე, ცხრა წყარო,,,ჩხოროწყუ, და ა, შ,
10 ა დან თ მდეც მოვედიითთ,,, 1 ემატება სამყაროს უსასრულობის ნიშანი ნული ანუ წრე 10…
მორჩა, სულ ათი თავადია, ათი სამყაროს კნიაზი, რომელთაც მიჰყავთ დედამიწაზე მათემათიკა და არითმეტიკა, მილიონები და მილიარდები, ამიტომ ვაწერ თქვენს ფულის თესლს ციფრებს, რომ მათი მონაწილეობით ხშირად დაითვალოთ ბევრი ფული,,,,
მიყვარხართ მე თქვენ, სულ იმაზე ვფიქრობ რა გარგოთ და რა გაჩუქოთ…. რა ეს სამყაროს ცოდნაა, მზეა, შუქია…
ახლა კი სათითაო ციფრის მნიშვნელობას გაგიმხელთ, ეზოთერული და კოსმიური თვალსაზრისით,,,,მოკლედ ადამიანის სული თვითონ ირჩევს დედას,,, მერე მამას, თვითონ ახვედრებს მათ ცხოვრების გზაზე, მათი ურთიერთობის პერიოდში სული ეშვება დაბლა და ერთიანდება დედის ველში მამის დახმარებით,,, დაიბადე და შენ თვითონ აარჩიე, დაადგინე,,, ის საკრალური რიცხვითი ციფრი, რომელშიც მოხვედი, ყველა 9 ციფრს საოცარი მნიშვნელობა და დანიშნულება აქვს, ახლა მე ყველა ციფრის მნიშვნელობას დაგიწერთ, და ეს იქნება ჩემი დიდი საგაზაფხულო საჩუქარი თქვენდამი დიდი სიყვარულის ნიშნად,,,დაბადების ციფრი გამოითვლება ძალიან მარტივად. მაგ: 1960 წლის 10 მაისი ( ეს მე ვარ),,,შევკრიფეთ და გამოვიყვანეთ ციფრი 4 ,,,ყველა დავუმატე ერთმანეთს და მივიღე 22… ორს მივუმატე ორი და ერთნიშნამდე დავიყვანე, ეს არის ციფრი 4….
თქვენი ამორჩეული ციფრი არის თქვენი კარმა და ბედი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, თქვენ ეს გჯერავთ, თუ არა,,,პროგრამა უთქვენოდ მუშაობს,,,,,და მითუმეტეს, როგორც კი ამას გაიგებთ, უფრო გვერდში დაგიდგებათ და გაგახარებთ.
ციფრი 1,,,, ერთი, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,ნება,,
ეს არის შემოქმედებითი, ნაყოფიერი, აღმშენებლობითი ძალა, ამ ციფრში იბადებიან ყველაზე ძლიერი, ყოვლისშემძლე ადამიანები, ნიჭიერები, მიზანდასახულები, მმართველები, ორატორები,,,,მათ თან დაყვათ ციური სამეფოს გასაღები,,, მათ ააქვთ გამძაფრებული ,,ნება,, მე ასე მინდა და მორჩა,,,
დიადი სურვილი პირველობის, გამოიყენეთ ეს სამყაროს საჩუქარი თქვენი ცხოვრების აშენებისთვის, იყავით მოაზროვნე და აქტიური,,, სკანდინავიური რუნების ღმერთს ,,ოდინი,, ქვია და გაიხსენეთ როდის გიდგებიან რუნები გვერდში, რა თქმა უნდა, როცა სამყაროს ცოდნას დაეწაფებით,,,, რუ, ეს წყალია, ნა კი მიწაა,,,, რუნა!!!
ციფრიც ასეა!!!
ციფრი 2,,,, ორი, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,ემპათია,,
ძალიან სათუთი ხარ იმ ენერგიების წინაშე, რომელიც ირგვლივ გარტყავთ,,,
დიდი დაფიქრება გჭირდება, თუ როგორ გამოიყენო ეს სამყაროს საჩუქარი, პირდაპირ ღმერთის ჯილდოა, თქვენ ბავშობიდან გრძნობდით სენსორულ შეგრძნებებს, ადვილად კითხულობდით სხვის აზრებს, მომავალს ჭვრეტთ,ადამიანს უფრო მეტათ უთანაგრძნობთ და გეცოდებათ, ხართ სიკეთის გამცემი.
პირდაპირ გულის ჩაკრით ხართ კოსმოსთან კონტაქტში,,,დახარჯულ და გაცემულ ენერგიებს ადვილად აღიდგენთ ბუნებასთან ურთიერთობის დროს,,,ზედმეტად გიყვართ მინდვრები, მთები, ჩანჩქერები, ცაში ყურება და საერთოდ ბუნებით ტკბობა,,, შენია ოცნება და ინტუიცია, მოკლეთ კარგ ლეველზე ხართ დაბადებული,,,,განათლდით და ბატონი ორი შენია,,,!!!
ციფრი 3,,,,სამი, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,ფაზა,,
ეს ციფრი მთვარის სამ ფაზას წარმოადგენს … თქვენ ხართ ინსტრუმენტი და გამტარი სამი ღმერთქალის, ეს არის: დაბადება, სიყვარული, და სიკვდილი!!! ითვლება ქალწული, დედა, და ბებო. ფაზა ხარ, რომელიც სამი ეტაპის ქა– ლის საწყისს წარმოადგენს,,, ახალგაზრდა, ყმაწვილი ქალი, დედა ქალი და დედაბერი, ამიტომ თქვენში ერთდროულად ბობოქრობს სამი ასპექტი: აზრის დაბადება, შემოქმედებითი და დამანგრეველი ძალები.
მკაცრად გაითვალისწინეთ ძველი სიბრძნე: ფრთხილად იყავი შენს სიტყვას ქარი ვინ იცის საით წაიღებს!!! მკაცრ კონტროლზე აიყვანე შენი აზრი და სიტყვა, ის პირდაპირ მუშაობს,,, თქვენი ყოველი სურვილი თუ ოცნება, ცუდიც და კარგიც პირდაპირ გადის კოსმოსში,,,, მაშ თუ ასეა გილოცავ, შეცვალე შენი მსოფლმხედველობა და გადადი მხოლოდ პოზიტივზე და ბატონი სამიც შენია.
შემოქმედება და განადგურება, აი სამიანის თვისება,,,,
ს ა მ ე ბ ა ღმერთია,,,გილოცავ!!!
ციფრი 4 ოთხი (ეს ჩემია მეგობრებო),,,,მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,ელემენტალისტი,,
ოთხი, ეს არის ოთხი სტიქიის სიმბოლო: ცეცხლი, წყალი, ჰაერი და მიწა… თქვენი არსება პირდაპირ ბალანსშია ამ ოთხ სტიქიასთან, ამიტომ თქვენ ძალიან რაციონალურები და ჭკვიანები ხართ, რამდენად თქვენ გამუდმებით ეძებთ, იკვლევთ ამ სტიქიებს, გემატებათ მათი მხარდაჭერა და თანადგომა, უსაზღვრო ენერგეტიკულ დინამიკას ფლობთ და შესაბამისად არ გეკარებათ ავი თვალი, წყევლა, შეკვეთილი ჯადოც ვერ იმოქმედებს თქვენზე,,,საქმე იმაშია, რომ ცეცხლს, წყალს, ჰაერს და მიწას ძალიან უყვარხართ და მაგარ დაცვას გიკეთებთ,,, მათი მხარდაჭერა თქვენთვის ქმნის მონოლითური სიძლიერის მინდორს, აურას და დაცულები ხართ,,, მაგრამ ერთი პირობით, ვალებულები ხართ ხალხს დაეხმაროთ, ასწავლოთ და გზაზე დააყენოთ,,,
რა თქმა უნდა ჯერ თქვენ უნდა გასხივოსნდეთ და მერე სხვას ხელი გაუწოდოთ, ციფრი 4 ის ვალდებულებაა მასწავლებლობა,,,,
ციფრი 5 ხუთი…. მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,სპირიტუალისტი,,
ხუთიანი წარმოადგენს სამყაროს სულს (дух) ,,,ანუ ეთერს, კოსმიურ საინფორმაციო ველს, ღვთიურ ცოდნას, შესაძლებლობების, სიცოცხლის, დაბადების, განსხეულების ენერგიაა,,,
ციფრი 5, მე 5 ე ელემენტია, ეს არის სიმბოლო სულიერ სამეფოსთან, ამ ციფრით შეგიძლია ხიდი გადო ცენტრალურ ღვთიურ ენერგიასთან, თქვენ ადვილად შეგიძლიათ გამოიძახოთ იმქვეყნიური ძალები და დაავალოთ რაც გინდათ, კარგი გაგებით, თქვენში მაგია მუშაობს პირდაირი და ირიბი გაგებით, თქვენი სიტყვა კანონია კოსმოსში ,,,ადამიანები, ვინც 5 ციფრში ხართ მოსულები, სპეცგზავნილები ხართ. ესენი არიან მკითხავები, ჯადოქრები ანუ გონიერები,,, იმიტომ რომ თქვენ გხელმძღვანელობთ მე 5 ე ელემენტი ( ძალიან ხშირად პრეზიდენტები და სახელმწიფო მმართველები ირჩევენ ციფრს 5 ს…ან 41,,,იგივე ხუთია,,,)
ციფრი 5 თქვენი საჩუქარია,,, გონივრულად გამოიყენეთ ის, მისი მთავარი პირობაა: განათლდი და დაგიდგები მხარში,,,გილოცავთ!!!
ციფრი 6, ექვსი,,, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,მზის მოსწავლე,, ციფრი 6 ასოცირდება მზესთან, და ყველაფერთან, რაც კი ბრწყინავს: ალმასი, ბრილიანტი, ოქრო, კეთილშობილი მინერალები,,,შესაბამისად თქვენ გამუდმებით განიცდით უზარმაზარ, მოზღვავებულ ენერგიებს,,,, მზეში გავარვარებული ჰელიუმი მოიზიდება თქვენსკენ და გამუდმებით ბრწყინავთ,,,ისეთი დიდი ძალა გაქვთ, რომ სხვებსაც უწილადებთ,,, როცა განათლდები და განათდები მზისგან მიიღებ მეგა ძალას და სასწაულებს მოახდენ,,, მზე ხარ და ლიდერი,,,,იმ,,ხე,,ლა ძალა გაქვთ თანდაყოლილი, რომ თუ ზუსტათ არ გამოიყენებთ, ბუმერანგის მეთოდი ამუშავდება ,,,მოკლედ თქვენი ვალდებულებაა ხალხის დახმარება, განკურნება, შეგიძლია შენი ქონების: მზის ენერგია ჩამოიტანო და ერთი მუჭა სხივი ადამიანის იმ ორგანოში შეუშვა, რაც აწუხებს,,,,ან თავზე შარავანდედად მოაფრქვიო,,,გადასდე ბედნიერება სხვებს.
განათლდი,,,აი ექვსიანის მთავარი პირობა!!!
ციფრი 7, შვიდი,,,, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,მთვარის მოსწავლე,,
ციფრი 7 მთვარის სიმბოლოა, და რაც მთავარია სერიოზული საჩუქარია სამყაროდან,,,, ეს სუფთა, კაშკაშა, შეურყვნელი ძალაა, საოცარ ფეხზე ხართ დაბადებულები, სულ არ გჭირდებათ წიგნებისა და მასწავლებლების ცოდნა,,,, თვითონ ხართ ცოდნა: ქვეცნობიერი, თვითცნობიერი და ზეცნობიერი თან დაგყვათ, რომ დაიბადეთ, ფლობთ უზარმაზარ ინტუიციას და ხილვებს, სერიოზული სიზმრები გაქვთ, მიგანიშნებენ მომავალს და წინასწარ გაცნობენ რა უნდა მოხდეს ,,,დაბადებიდან ძლიან სენსორული ბავშვი იყავი, მოკლედ ბრძენი ხარ, თვითნაბადი,
თქვენ გააქვთ არაჩვეულებრივი ხმა, ხატავთ, წერთ, სერიოზული დიპლომატები და გალანტურები ხართ,,,
სპონტანურად გისრულდებათ სურვილები,,, თუ თქვენი ჭკუით და ინტუიციით ისარგებლებთ, მთებს გადადგამთ,,, მოკლედ თქვენი საჩუქარი ციფრი 7 პირდაპირ კავშირშია შედეგთან,,,,გილოცავთ!!!
ციფრი 8, რვა,,,,მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,ტრადიციული ჯადოქრობა,,
ეს იგივეა, რასაც მკურნალს ვეძახით, (лекар)
ციფრი 8 ითვლება ყველაზე გამორჩეულ და მაგიურ ციფრად… თუ თქვენი დაბადების დღე ციფრი 8 ში მოხვდა, ჩათვალეთ, რომ ბედნიერ ვარსკვლავზე დაიბადეთ,,,თქვენს შინაგან მე ში მუშაობს გამოკვეთილი თვისებების კომპოზიცია, სენსორული შეგრძნებები გაქვთ, პირდაპირ აღწევთ ადამიანის სულში და ამოგაქვთ ინფორმაცია,,,გამჭოლი რენდგენი ხართ, გევალებათ ადამიანის დახმარება, ჭკუის დარიგება, განკურნება, გზაზე დაყენება,,რვიანი სამყაროს დიად ბალანსს წარმოადგენს და თუ თქვენ ამ ბალანსს აცდებით დიდი პრობლემები არ აგცდებათ,,რვიანის მთავარი მოწოდებაა კონტაქტი ღმერთთან,,,8 არის უსაზღვრო ძიება,,,,გილოცავთ!!!
ციფრი 9, ცხრა,,,, მისი მთავარი საკვანძო კოდია ,,შამ ანი,,,,რაც პირდაპირი გაგებით ნიშნავს: ბრძენი, ძლიერი, ყოვლისშემძლე, გურუ, ოსტატი.
ციფრი 9 ცხრა,,, რა??? სულ ვკითხულობთ ,,,ბოლოა ციფრებში და სიმბოლოა ამ წინამდებარე ციფრების ძალების ერთიანობის თავის თავში.
ეს არის კარიბჭე=== სადაც ყველაფერი მთავრდება და ახალი იწყება…. აი რატომ ხართ თქვენ ასეთი სრულყოფილები, არ იცით ტყუილი, ღალატი… პირიქით ძალიან ერთგული და მოსიყვარულე ხალხი ხართ, გულმოწყალენი, საუკეთესო მეგობრები, კარგი პარტნიორები საქმეში თუ ოჯახში, შემრიგებლური ხასიათის, მტკიცე, ზედმეტად ზეადამიანები,,,,ძალიან კარგად გამოგდით ადამიანების ჭკუის დარიგება და გზაზე დაყენება,,,
რამდენად ციფრი 9 არის სიცოცხლისა და სიკვდილის სიმბოლო, მაქსიმალურად გმართებთ სინათლის გზაზე სიარული, რომ თქვენი მისია სრულყოფილად შეასრულოთ.
მოკლეთ გილოცავთ, თქვენ გაიცანით კოსმიური კნიაზი ..ცხრა,, კოსმიური პროექცია და დიადი დაცვა,,,
თქვენი კეთილის მსურველი ცისნამი ქარაული …

ცისნმი ქარაული

მივესალმები პლანეტის ყოველ კეთხე-კუნჭულში მცხოვრებ ჩემს მეგობრებს,,,
საოცრებათა წელი დგება, მართლაც გაოცებას საზღვარი არ ექნება ისეთი.
მინდა, როგორც სახალხო მკურნალმა და ეზოთერიის მეცნიერების სპეციალისტმა მოგცეთ ერთი სასარგებლო რჩევა და მერწმუნეთ, რომ ეს რჩევა თქვენს ცხოვრებას და ჯანმრთელობას რადიკალურად შეცვლის: ეს შეგიძლიათ ნებიისმიერ დროს, რამდერჯერაც გსურთ, იმდერჯერ გააკეთოთ !!!
ამას დავარქვათ: ,,შეხვედრა ღმერთთან“.
დავჯდეთ მშვიდ, მყუდრო ოთახში… წინ დავიდოთ სარკე, ერთი გამჭირვალე ჭიქით წყალი, ჭიქაზე დავამაგროთ ანთებული ჩვეულებრივი სანთელი და ჩავიხედოთ შიგნით, კარგად დავაკვირდეთ, თუ რა ფერის თვალები გვაქვს, როგორი ცხვირ-ტუჩი, როგორი ოვალი, დაჟინებით დავაკვირდეთ საკუთარ თავს ერთი წუთის განმავლობაში. გადავუხადოთ მადლობა სიცოცხლეს, დიდი მადლიერება გავუგზავნოთ ღმერთს თითოეული ჩვენგანის დაბადებისთვის, მადლობა იმ ქვეყანას, რომელმაც მიგვიღო და ჩვენს სამშობლოდ გამოცხადდა, მადლობა ჩვენს მშობლებს, თუ როგორი სიყვარულით მიგვიღეს და აგვღზარდეს, მადლობა ნათესავებს, მეზობლებს, ბაღის მასწავლებლებს, სკოლის კლასელებს და პედაგოგებს, მადლობა უნივერსიტეტის მეგობრებს და ლექტორებს, მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებმაც ცხოვრების გზაზე გ ვ აწვალეს, თუ პატივი გვცეს, მადლობა ჩვენს მეორე ნახევრებს, რომელთანაც გავიზიარეთ ჩვენი შვილების დაბადებები და მათი საშუალებით ჩვენ მშობლები გავხდით, მადლობა ჩვენს შვილებს, რომლებმაც აგვირჩიეს და ჩვენ დედები და მამები ვართ,,,
მადლობა იმ ადამიანებს, რომელთა საშუალებით ჩვენ ფული მივიღეთ, მადლობა იმ ბუნების შედევრებს, რომელთა ხილვით სიამოვნება განვიცადეთ,,, მადლობა ცეცხლის სტიქიას, რომ გვათბობს, მადლობა წყლის სტიქიას, რომ წყურვილს გვიოკებს, მადლობა ჰაერს, რომ ვსუნთქავთ, მადლობა დედამიწას ჩვენი გამოკვებისთვის… შეავსეთ თქვენი სული მადლიერების გრძნობით, ჩამოთვალეთ უამრავი მადლიერების მომენტები,,,
შემდეგ კი დადგება ჟამი მონანიების, საიდანაც თავი გვახსოვს, სამი წლიდან, თუ ხუთიდან,,, გავიხსენოთ ის დეტალები, თუ ვის რა ვაწყენინეთ დიდობაში, ვის ვატკინეთ სული, ვინ ვატირეთ, ვინ გვატირა,,, აბსოლუტურად გავიხსენოთ და მოვინანიოთ ყველაფერი. მოვიხადოთ ორმაგი ბოდიში სამყაროსა და საკუთარი თავის წინაშე: მაპატიე ღმერთო, რომ მე მას ვაწყენინე და მაპატიე მე, რომ ის გამოვიწვიე და მაწყენინა,,,
ნებისმიერი ადამიანი ხომ ჩვენთვის არც მტერია და არც მოყვარე, იგი მხოლოდ მასწავლებელია, რომელიც გვასწავლის ცხოვრებას,,,
იგრძნობთ, თუ როგორ იცვლება თქვენს სხეულში ორგანული ნივთიერება, შემსუბუქდებით, გასხივოსნდებით, აურაში ფეიერვეკები აფეთქდება, ენერგია გაბრწყინდება და სამყაროებს მისწვდება,,,
ხოლო ამის მერე კი უფლება გაქვთ გაიაროთ ,,სუფთა ფეხებით“ უფლის ხალიჩაზე, დაუკაკუნოთ და თქვენი მომავალი წლის სურვილები გადასცეთ სიტყვიერად სამყაროს:
მე ვარ (ს. და გ.) სამყაროს კანონთა ზიარებული და ვფლობ უმაღლეს ცოდნას, ვარ კოსმიური იურისტი და ვიმყოფები სიყვარულის არხზე, ჩემი კოდია ,,მე ვარ მყოფი მყოფადში, რაც ნამდვილად არის, რომ ვარ მყოფი მყოფადში 799,,სრული შეგნებით ვაფიქსირებ ჩემს სურვილს: და დაასახელებთ….
შემდეგ ადგები, სამჯერ პირჯვარს გადაიწერ და დალევ ამ წყალს, სარკეში კი დიდ მადლობას გადაუხდი საკუთარ თავს, რომ ასეთი მამაცი ხარ. წერილს შეინახავთ,,,
ეს არის ,,აქტი,, როდესაც შენ და შენი თავი ერთად ხართ, გილოცავთ!